Tipus de convocatòria: ordinària
Data i hora: 26 de novembre de 2020, 19.30 h
Lloc: sala de plens

Ordre del dia:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió plenària.
 2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dia 16 i 29 d’octubre de 2020.
 3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.219 al 1.379 de 2020.
 4. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost del tercer trimestre de 2020.
 5. Dació de compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2020.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 34/2020, en la modalitat de crèdit extraordinari i finançat amb romanent de tresoreria.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per ampliar el termini de devolució del préstec a la Fundació Teatre Principal.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per iniciar l’expedient de concessió de serveis per a la gestió dels aparcaments de la plaça de Mallorca i de la plaça d’Antoni Mateu.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’estructura de costos i la fórmula de revisió de preus del contracte de neteja viària.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la continuació del servei de neteja viària i el restabliment de l’equilibri econòmic.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per adjudicar el Servei d’Ajuda a Domicili.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’acord de la carrera professional dels empleats públics.
 13. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per rectificar el complement específic dels llocs de treball de la Policia Local integrats en el grup C2.
 14. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per ampliar els supòsits d’excepcionalitat per cobrar els empleats públics els complements de la prestació d’incapacitat laboral.
 15. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la felicitació de policies locals.
 16. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’hora de celebració del Ple ordinari del mes de desembre.
 17. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació definitiva del Reglament per a la correcta gestió dels moixos ferals al municipi.
 18. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per modificar les bases de subvencions de façanes.
 19. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima d’Inca (PAES).
 20. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’esmena de deficiències a la modificació puntual núm. 3 del PGOU.
 21. Moció del grup municipal de Vox Inca per a la declaració institucional amb motiu del Dia contra la Violència cap a la Dona.
 22. Moció del grup municipal de Vox Inca per a la donació de mascaretes a la població d’Inca.
 23. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos de suport al poble sahrauí davant l’escalada de tensió a la zona del Guerguerat.
 24. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, el Partit Popular, Independents d’Inca, El Pi-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos, amb motiu del 25 de novembre de 2020, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
 25. Moció del grup municipal del Partit Popular per instar la modificació de la Llei orgànica de modificació de la LOE.
 26. Moció del grup municipal de Més per Inca de suport al poble sahrauí davant l’escalada de tensió a la zona del Guerguerat.
 27. Moció del grup municipal de Ciudadanos amb motiu del dia 18 de novembre, Dia Europeu per la Protecció dels Nins de l’Explotació Sexual.
 28. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE de mesures per a l’ocupació laboral juvenil davant les conseqüències econòmiques i socials de la COVID-19.
 29. Mocions urgents.
 30. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image