Tipus de convocatòria: ordinària.

Data i hora: 21 de juliol de 2022, a les 19.30 h.

Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 30 de juny de 2022.
 2. Proposta de la Batlia per aprovar el compte general de l’exercici 2021.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació de crèdit n. 8.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2022.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a llibres de text.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la modificació n. 15 del PGOU, tipologies residencials.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la modificació puntual n. 12 del PGOU, nou eix cívic Puig de Massanella.
 10. Mocions urgents.
 11. Dació de compte dels decrets de la Batlia del n. 1.192 al 1.299 de 2022.
 12. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 22 i 29 de juny, i de 6 i 13 de juliol de 2022.
 13. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image