Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de plens a les 19.30 hores del dijous, dia 21 de desembre de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent, ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 30 de novembre i 12 de desembre de 2017
  2. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 1715 a 1820 de 2017
  3. Dació de compte de resolucions municipals contraries a les objeccions efectuades de conformitat amb el disposat a l’art. 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per la suspensió de llicències dins l’àmbit comprés entre els carrers Sant Bartomeu, Martí Metge i Teatre
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar els convenis a signar amb el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització Turística de l’Oferta de l’Illa de Mallorca, relatius a la reforma de la plaça Mallorca i nova senyalització en el cas urbà
  6. Proposta de la Batlia per iniciar el expedient per declarar les Fires i el Dijous Bo com a Festes d’Interès Cultural
  7. Mocions urgents
  8. Precs i preguntes

Compartir

Newsletter Image