Tipus de convocatòria: extraordinària.
Data i hora: 29 de desembre de 2020, a les 11.00 h.
Lloc: sala de plens.

Ordre de dia:

  1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió plenària.
  2. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer per a l’any 2021.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2021.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el conveni amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, per a la construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per declarar la compatibilitat del càrrec d’una treballadora municipal amb una activitat privada.
  6. Moció del grup municipal del Partit Popular per la creació de pàrquings en superfície a la barriada de So na Monda.
  7. Moció del grup municipal de Ciudadanos Inca per millorar les mesures de prevenció de possibles contagis en el transport públic.

Compartir

Newsletter Image