• [21/05/2020] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 87 19/05/2020)
  • [04/02/2020] Text de l’ordenança
  • [04/02/2020] Aprovació inicial de modificació de l’ordenança (BOIB núm. 14 01/02/2020)
  • [23/12/2019] La Junta de Govern celebrada en data 18 de desembre de 2019, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de quinze dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta d’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’avaluació d’edificis i altres serveis urbanístics, a l’efecte que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per tal de dur a terme l’aprovació de la taxa esmentada. La qual cosa es fa pública per al general coneixement a l’efecte que els ciutadans puguin expressar el seu parer.

Compartir

Newsletter Image