• [03/08/2023] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 108 03/08/2023)
  • [29/12/2021] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 178 28/12/2021)
  • [04/11/2021] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 152 04/11/2021)
  • [04/11/2020] La Junta de Govern celebrada en data 4 de novembre de 2020, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat SOTMETRE a consulta pública per un termini de deu dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable, als efectes de que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme la modificació de l’ordenança fiscal esmentada. La qual cosa es fa pública per al general coneixement als efectes de que els ciutadans puguin expressar el seu parer.

Compartir

Newsletter Image