Termini per a l’esmena de documentació i deficiències: del 4 al 19 de desembre de 2017.

D’acord amb l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016), si les sol·licituds no reuneixen els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies esmeni les deficiències, amb l’advertència que si no ho fes se’l tindrà per desistit de les seves peticions, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos en la Llei de Procediment Administratiu Comú (Avui, article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Més informació a l’Àrea de Promoció Econòmica (Museu del Calçat i de la Pell, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.00 h. Tel. 871 911 643).

Compartir

Newsletter Image