-Caducat

Entrades caducades

Publicació de l’anunci (BOIB núm. 170, 11/12/2021) L’Ajuntament en ple, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2021, va adoptar el següent acord: «De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 60.1 del Reglament orgànic, vist que en el […]

Newsletter Image