Bases reguladores de la convocatòria

 1. Objecte de la convocatòria
  L’Ajuntament d’Inca, per tal de promoure l’art i acostar-lo a la ciutadania, convoca la XV edició d’INCART, que tendrà lloc del 30 d’abril al 29 de maig de 2021.
 2. Participants
  Poden participar al festival d’INCART 2021 artistes de qualsevol edat, nacionalitat i procedència, així com col·lectius, entitats, associacions i grups que treballin en la promoció de l’art.
 3. Comissió de selecció
  S’estableix una comissió de selecció, que vetllarà per la qualitat de les obres a exposar. Aquesta comissió estarà integrada per quatre membres, dos representants de l’Àrea de Cultura i dos agents culturals. La comissió serà la responsable de la selecció d’artistes i obres per als espais expositius municipals que participen. Els membres de la comissió quedaran exclosos de participar com a artistes en la present edició. Un cop finalitzat el procés d’admissió de propostes es farà pública la seva composició oportunament.
 4. Propostes
  Els artistes podran presentar la seva obra de qualsevol disciplina i format. Podran realitzar un màxim d’una proposta (relacionada degudament). Totes les propostes que es presentin han de ser d’obra ja produïda. També es pot presentar una proposta de comissariat de l’obra. Aquesta ha d’ajustar-se a un àmbit o emplaçament concert, en cap cas podran suposar la totalitat de l’espai expositiu escollit.
 5. Inscripció
  Els artistes interessats a exhibir la seva obra en els espais expositius municipals han de formalitzar la seva inscripció a l’Àrea de Cultura. El termini d’inscripció estarà obert des de la publicació d’aquestes bases fins al dia 9 d’abril de 2021. Totes les propostes s’han de fer arribar únicament a través del formulari d’inscripció disponible en línia a través de l’enllaç següent: Formulari inscripció Incart 2021. Pel que fa a la documentació adjunta, tot aquest material s’ha d’enviar en format PDF i ha de ser perfectament llegible. Per a casos excepcionals i degudament justificats s’acceptarà l’entrega de propostes en format físic. Aquestes s’han de fer arribar a l’Àrea de Cultura, ubicada al Claustre de Sant Domingo, de 8.30 h a 14.30 h, de dilluns a divendres. Per a més informació sobre aquest supòsit telefonau al 871 914 500. Cal confirmació telefònica prèvia abans de poder desplaçar-se fins al Claustre a realitzar la inscripció. Inscriure una obra o proposta a la mostra implica la presumpció de la seva autoria, i qui l’hagi inscrit en serà responsable davant tota reclamació que es pugui formular.
 6. Espais expositius
  L’Ajuntament d’Inca posa a disposició dels artistes els espais expositius següents: Claustre de Sant Domingo (sala d’exposicions, sala de vidre, sala de lectura, sala Pinell, galeries, pati, biblioteca i façana), Casal Metge Cifre (pati i façana) i Sa Quartera (sala d’exposició i façana). Per a més informació sobre cada un d’ells consultau l’annex a les bases. Tot i que no apareguin recollits en aquestes bases, els artistes poden realitzar propostes expositives per a altres espais municipals, les quals restaran en espera de la valoració que en faci la comissió de selecció, que podrà aprovar-les o rebutjar-les.
 7. Adjudicació d’espais
  Els artistes tenen la possibilitat de proposar un espai concret per a l’exposició de la seva obra, tot i que serà la comissió de selecció la que prendrà la decisió final d’assignar l’espai corresponent a cada obra.
 8. Selecció de propostes
  Els artistes i les obres que formin part del festival seran escollits per la comissió de selecció; la seva decisió serà inapel·lable. Es comunicarà aquesta situació als interessats entre el 15 i el 16 d’abril. Aquesta selecció es realitzarà tenint en compte l’originalitat de les propostes presentades, la tècnica utilitzada, els material emprats, el contingut i el missatge de l’obra, l’adaptació a l’espai disponible, la viabilitat tècnica, així com la presentació d’obres site specific. També es tendrà en compte la participació de l’artista/es en edicions anteriors del festival. Alhora, es podran valorar altres activitats proposades per l’artista per desenvolupar-se dins el marc del festival i complementàries a l’exposició de l’obra (visita comentada, xerrada, taller, etc). A causa de la situació de pandèmia causada per la COVID-19 i les mesures excepcionals de protecció que cal prendre, en la present edició quedaran rebutjades aquelles propostes que presentin obres que impliquin un contacte tàctil directe amb l’espectador o qualsevol altra pràctica considerada de risc. La comissió es reserva el dret de convidar a participar a la mostra aquells artistes, entitats, col·lectius i/o associacions que consideri adients.
 9. Entrega de les obres
  Un cop els artistes hagin estat seleccionats i informats d’aquesta situació, hauran de fer arribar la seva obra a l’espai expositiu corresponent entre el 19 i el 27 d’abril en l’horari oferit per part de l’organització.
 10. Transport, muntatge i desmuntatge de les obres
  Pel que fa a l’embalatge, transport, muntatge i desmuntatge de les obres, aquests aniran a compte dels artistes o persones en qui deleguin, tant pel que fa al seu lliurament com a la seva recollida. L’organització té la voluntat de posar a disposició dels artistes els recursos tècnics i humans dels quals disposa, sempre com a suport i ajuda i d’acord amb les seves necessitats, la qual cosa no garanteix que aquesta es pugui oferir degudament als participants.
  Pel que fa a les necessitats expositives de les obres, l’Ajuntament disposa d’una partida determinada de material expositiu (vitrines, peanyes, projector, il·luminació, etc). Tot i que el posa a l’abast dels participants, no garanteix que aquest sigui suficient per poder cobrir totes les necessitats tècniques, les quals hauran de ser resoltes per part dels mateixos participants.
 11. Exposició
  Les obres seleccionades romandran exposades el temps que duri el festival d’INCART, del 30 d’abril al 29 de maig, i no podran ser retirades durant aquest període. Cada proposta participant rebrà la quantitat de 100 euros per l’exposició de la seva obra entre el 30 d’abril i el 29 de maig de 2021. Durant aquest període l’artista cedirà el dret d’explotació de la seva obra al festival d’INCART.
 12. Retirada de les obres
  Després del festival, les obres participants podran ser recollides per part dels artistes o persones en qui deleguin del 31 de maig al 11 de juny de 2021. L’Ajuntament no es farà càrrec, un cop finalitzat el termini establert, d’aquelles obres que no hagin estat degudament recollides.
 13. Assegurança
  Les obres seleccionades i que formin part del festival d’INCART estaran cobertes per una assegurança. Cada una de les propostes seleccionades estarà assegurada per un import màxim de 300 euros. En cas que les peces en qüestió tenguin un valor superior, anirà a criteri i compte dels i les artistes interessats/des en la contractació d’una assegurança particular.
 14. Reproducció de les obres
  Els artistes seleccionats cediran per un termini de dos anys els drets de comunicació pública, tant per a la seva exposició com per a la seva divulgació i comunicació, així com per a edicions en suport físic o digital de la seva obra. L’Ajuntament d’Inca serà el dipositari d’aquesta cessió. En la reproducció de les obres sempre es farà constar l’autoria de les mateixes i la seva relació com a participants d’INCART 2021.
 15. Catàleg
  Un cop finalitzat el festival, l’Ajuntament d’Inca es compromet a editar un catàleg digital d’INCART 2021 que reculli l’obra de tots els artistes participants i que s’allotjarà a la web de l’Ajuntament d’Inca.
 16. Selecció d’artistes per a altres exposicions
  Del conjunt d’artistes que participin al festival d’INCART 2021 se n’escolliran tres, els quals, al llarg de l’any 2021, podran realitzar una exposició individual a un espai municipal (Sa Quartera, sala de vidre o sala U del Claustre de Sant Domingo). La comissió de selecció serà la responsable de realitzar la tria d’artistes i l’assignació dels espais, alhora que també podrà declarar-la deserta. L’Ajuntament d’Inca es compromet a l’organització de les exposicions d’obra ja produïda.
 17. Cessió de dades personals
  D’acord amb el que marca el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció i el tractament de dades personals, totes les dades aportades per part dels participants seran emmagatzemades en un fitxer i utilitzades solament per a qüestions internes i organitzatives relacionades amb INCART 2021.
 18. Disposició final
  El simple fet d’inscriure’s per participar al festival suposa l’acceptació total d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per part de l’organització del festival i els seus acords seran inapel·lables.

Compartir