Servicios y espacio público

Tu també pots col·laborar en la DESINFECCIÓ dels carrers de la nostra ciutat. Afegeix un tassó de lleixiu per cada 10 litres d’aigua freda. Llença’l davant el portal de casa teva cada nit abans d’anar a dormir. Aturar la pandèmia és feina de totes i de tots!

Estimats conciutadans i conciutadanes, FAIG SABER Que mitjançant Decret de Batlia núm. 2020000400, de dia 20 de març de 2020, s’ha adoptat la següent Resolució: “Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, […]

Noves mesures adoptades des de l’Ajuntament d’Inca: Se suspenen els serveis de Deixalleria, Deixalleria Mòbil i recollida de trastos. Totes les fonts d’aigua públiques romandran tancades, en aplicació de les normes de control sanitari. Les tres àrees d’aportació es mantindran obertes en el seu horari habitual. La recollida de residus es mantindrà en la seva […]

[11/03/2019] Modelo de instancia [08/03/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 30 07/03/2019) Presentación de instancias hasta el 4 de abril de 2019. Convocatoria y bases para cubrir de manera temporal una plaza vacante de personal laboral en la categoría de peón de parques y jardines del Ayuntamiento de Inca y la posterior creación de un bolsín […]

[17/02/2021] Calificación final y elaboración del bolsín [10/02/2021] Calificación definitiva de la fase de concurso [27/01/2021] Calificación definitiva de la fase de oposición [19/01/2021] Resultado del tercer ejercicio [22/12/2020] Designación de asesora para el tercer ejercicio [18/12/2020] Cuestionario y resolución del segundo ejercicio [17/12/2020] Resultado del segundo ejercicio y convocatoria para la realización del tercer […]

[26/02/2020] Lista definitiva de admitidos [12/02/2020] Lista provisional de admitidos [13/03/2019] En el BOIB núm. 30 de 7 de marzo de 2019 se publicó la convocatoria y las bases para la creación de un bolsín de personal funcionario en la categoría de sepultureo. Habiendo detectado error material en la publicación de la versión castellana en […]

[01/04/2020] Aprobación definitiva de la relación de propietarios y descripción concreta e individualizada de los bienes y derechos a expropiar (BOIB núm. 45 28/03/2020) [01/04/2020] Propuesta de expropiación [21/01/2020] Inicio de nuevo expediente de expropiación forzosa (BOIB núm. 9 21/01/2020) [28/02/2019] Inicio del expediente de expropiación forzosa (BOIB núm. 26 28/02/2019)

Ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el 15 de marzo de 2019. [21/02/2019] Modelo de proposición [21/02/2019] Modelo de instancia [21/02/2019] Proyecto [21/02/2019] Memoria Presentación de ofertas hasta el 4 de marzo de 2019, en el Registro General del Ayuntamiento de Inca o por correo electrónico a secretaria@ajinca.net.