NOTA INFORMATIVA:

Us informam que degut a la crisi sanitària actual causada pel COVID-19, i seguint instruccions del Govern central i del Govern balear, es va redactar el Decret de Batlia número 2020000387, de 13 de març, mitjançant el qual se suspenien tots els esdeveniments i activitats públiques de caire social, cultural, esportiu, comercial i d’esbarjo organitzades per la corporació municipal.

A hores d’ara, no disposam encara d’informació sobre les dates en què es podran tornar a organitzar aquests tipus d’activitats públiques amb totes les garanties. Així doncs, i per tal d’evitar posteriors perjudicis als artistes, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca s’ha vist obligada a prendre la decisió de suspendre definitivament l’edició d’Incart 2020.

Altrament l’Àrea de Cultura informa que de cara a l’edició del 2021 les propostes que els artistes hagin presentat fins al 30 d’abril de 2020 es mantendran. És a dir, les propostes artístiques es donarien per presentades a l’edició d’Incart 2021. En qualsevol cas, amb antelació a l’edició de 2021 es confirmarà via correu electrònic si l’artista continua interessat/ada a mantenir la proposta presentada, retirar-la o presentar-ne una de nova.

Lamentam haver de prendre aquesta decisió i restam a la vostra disposició a l’adreça cultura@incaciutat.com


Os informamos que debido a la crisis sanitaria actual causada por el COVID-19, y siguiendo instrucciones del Gobierno central y del Gobierno balear, se redactó el Decreto de Alcaldía número 2020000387, de 13 de marzo, mediante el cual se suspendían todos los acontecimientos y actividades públicas de cariz social, cultural, deportivo, comercial y de recreo organizadas por la corporación municipal.

A estas alturas, no disponemos todavía de información sobre las fechas en que se podrán volver a organizar estos tipos de actividades públicas con todas las garantías. Así pues, y para evitar posteriores perjuicios a los artistas, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Inca se ha visto obligada a tomar la decisión de suspender definitivamente la edición de Incart 2020.

Asimismo el Área de Cultura informa que de cara a la edición del 2021 las propuestas que los artistas hayan presentado hasta el 30 de abril de 2020 se mantendrán. Es decir, las propuestas artísticas se darían por presentadas a la edición de Incart 2021. En cualquier caso, con antelación a la edición de 2021 se confirmará vía correo electrónico si el artista continúa interesado/a en mantener la propuesta presentada, retirarla o presentar una de nueva.

Lamentamos tener que tomar esta decisión y quedamos a vuestra disposición en la dirección electrónica cultura@incaciutat.com.

Compartir

Newsletter Image