• [06/11/2017]  Aprovació definitiva (BOIB núm. 135 04/11/2017)
  • [22/09/2017] Aprovació inicial (BOIB núm. 116 21/09/2017)
  • [24/03/2017] La Junta de Govern celebrada en data 15 de març de 2017, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de quinze dies, mitjançant la pàgina web municipal, l’aprovació d’una Ordenança municipal reguladora de patrocini i mecenatge, a l’efecte que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per tal de dur a terme la seva aprovació, la qual cosa es fa pública per al general coneixement perquè els ciutadans puguin expressar el seu parer.

Compartir

Newsletter Image