Urbanisme i patrimoni

(UA12/UA19) Delimitació de l’àmbit de les unitats d’actuació núm. 12 i 19 previstes al PGOU d’Inca de 2012 [27/07/2022] Memòria [27/07/2022] Anunci d’aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 96, 26/07/2022) [27/07/2022] Informe-proposta d’aprovació inicial de modificació

Modificació puntual núm. 1 del PGOU d’Inca relativa al nou accés des de la ronda de Migjorn al carrer dels Teixidors Modificació puntual núm. 2 del PGOU d’Inca consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART 11.1, Façana d’Inca Modificació puntual núm. 3 del PGOU d’Inca consistent en el canvi de qualificació d’eixample […]

Convenis urbanístics

octubre 28, 2021

Conveni urbanístic per a adequar l’edificabilitat de la parcel·la destinada a ús d’equipament general situada a la UA-21 Conveni urbanístic per a dur a terme la reordenació i modificació d’alineacions i àmbit de la UA-10, així com acordar la cessió anticipada dels terrenys destinats a prolongació del vial situat al carrer del Quarter

Estudis de detall

octubre 28, 2021

Estudi de detall de l’entitat Fundació Amadip Esment per a l’ordenació de volums de la part de l’illa en les zones de xamfrans i voladissos sobre la via pública del solar situat al carrer Joan d’Àustria Estudi de detall per a la reordenació dels volums de la illeta conformada pers carrers Sant Francesc, Sant Vicenç […]

Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic classificat com a sòl urbà i qualificat com sociocultural al PGOU d’Inca Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic situat al carrer de Can Dureta, núm. 5

DOCUMENTACIÓ [25/05/2012] Memòria [25/05/2012] Ordenances de protecció i criteris d’intervenció [27/11/2012] Normes i prescripcions. Aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca i del Catàleg de patrimoni històric de la dita revisió (BOIB núm. 176, 27/11/2012) (acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i […]

[21/10/2021]  Informe-proposta [21/10/2021] Anunci d’informació pública (BOIB núm. 142, 16/10/2021) Expedient d’expropiació per raó d’urbanisme i per procediment de taxació individual dels terrenys situats al carrer d’Artà, núm. 11, amb la classificació de sòl urbà i qualificació de sistema general d’espai lliure públic (SGEP-11, zona verda interior) delimitada al PGOU d’Inca i a la Modificació […]

[04/11/2021] Dictamen [04/11/2021] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 122 07/09/2021) [21/05/2021] Fitxa INC-D106 (B-023) [21/05/2021] Memòria justificativa [21/05/2021] Dictamen [21/05/2021] Certificat d’aprovació al Ple [21/05/2021] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 61, 11/05/2021)

L’Ajuntament d’Inca ha iniciat els tràmits per realitzar el contracte d’obres per a la reforma de la plaça del Mercat Cobert. El projecte, amb un pressupost base de licitació d’1.087.121,88 euros (IVA inclòs), té per objecte donar continuïtat urbana des del Carrer Major fins al carrer de l’Om amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat al […]

Urbanisme. Guies i models

febrer 24, 2021

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRES AMB PROJECTE Guia per a la tramitació electrònica del projecte d’edificació i altres documents tècnics [22/02/2021] .pdf – darrera versió [22/10/2020] .pdf Índex de marcadors del projecte d’edificació electrònic: [02/06/2022] .pdf / .doc – darrera versió [02/11/2021] .pdf / .doc [06/10/2021] .pdf / .doc [19/08/2021] .pdf / .doc [22/02/2021] .pdf / .doc [22/10/2020] .pdf MCP-01 Correspondència entre la documentació en format paper i digital (pdf) MCP-02 Certificat de documentació que modifica la […]

Segona aprovació inicial (Ple de 21/07/2022) [09/08/2022] Anunci de nova aprovació inicial (BOIB núm. 104 09/08/2022) [27/07/2022] Informe-proposta d’aprovació inicial de la modificació [13/07/2022] Documentació escrita: Informe tècnic dels canvis resolts entre el document d’aprovació amb exposició pública (BOIB núm. 216 31/12/2020) i el document de segona aprovació inicial Memòria Estudi ambiental estratègic Memòria resum […]

[08/11/2021] Informe-dictamen d’aprovació definitiva de la modificació [08/11/2021] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 153 06/11/2021) [01/12/2020] Fitxa catàleg casa urbana c/ de Sant Bartomeu 70-72 (INC-D135) [01/12/2020] Fitxa catàleg Pou del Teatre (INC-F075) [01/12/2020] Informe-dictamen d’aprovació inicial de la modificació [01/12/2020] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 201 28/11/2020)

[02/02/2021] Relació de finques i/o parcel·les afectades [02/02/2021] Certificat de l’aprovació inicial pel Ple [30/11/2020] Plànol d’itineraris de vianants (full IP01) /1 [30/11/2020] Plànol d’itineraris de vianants (full IP01) [30/11/2020] Plànol d’urbanitzables i creixement no realitzat (full I2) [30/11/2020] Plànol d’ordenació del sòl urbà (full D2) /1 [30/11/2020] Plànol d’ordenació del sòl urbà (full D2) [30/11/2020] Plànol […]

[22/10/2020] Resolució d’al·legacions i elaboració del borsí [13/10/2020] Valoració dels mèrits [13/10/2020] Llista definitiva d’admesos [22/09/2020] Resultat de la prova del primer exercici (coneixements de català) [18/09/2020] Llista definitiva d’admesos [02/09/2020] Llista provisional d’admesos [19/06/2020] Model d’instància [15/06/2020] Convocatòria i bases per a cobrir, de manera interina i mitjançant sistema de concurs, una plaça de […]

[21/10/2021] Informe-proposta [21/10/2021] Anunci de l’aprovació definitiva de la relació de propietaris i descripció concreta i individualitzada de béns i drets a expropiar (BOIB núm. 142 16/10/2021) [23/10/2020] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 181 22/10/2020) [14/07/2020] Informació: 01 Itineraris peatonals 02 Inf. urbanitzables i creixement no realitzat 00 Plànol guia D2 [14/07/2020] Proposta: […]

Per tal de disposar de taules i cadires a la terrassa del teu bar o restaurant, envia aquesta sol·licitud o bé contacta amb l’Àrea d’Urbanisme (urbanisme@incaciutat.com): Sol·licitud d’ocupació provisional de la via pública amb taules i cadires en relació amb el COVID-19  

Descarrega el pdf El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 estableix mesures conduents a procurar la moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual dels qui pateixen extraordinàries dificultats per atendre el seu pagament a conseqüència de […]

DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2020000422 En compliment de l’Ordre conjunta de la consellera de Salut i Consum i dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i Habitatge de 25 de març de 2020, es comunica el protocol de mesures preventives sanitàries per limitar la propagació i el contagi del COVID-19 […]

[21/05/2020] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 87 19/05/2020) [04/02/2020] Text de l’ordenança [04/02/2020] Aprovació inicial de modificació de l’ordenança (BOIB núm. 14 01/02/2020) [23/12/2019] La Junta de Govern celebrada en data 18 de desembre de 2019, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha acordat […]

[24/11/2020] Aprovació definitiva amb prescripcions (BOIB núm. 136 04/08/2020) [12/11/2019] Memòria justificativa [12/11/2019] Doc 1 – Informe previ Bernat J. Mateu Morro [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 3 – Fitxa catàleg 1998 [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 4 – Fitxa catàleg 2012 [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 5 – Proposta de canvis [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 6 – Fitxa nova […]

[15/01/2020] Anunci d’aprovació definitiva (BOIB núm. 6 14/01/2020) [12/11/2019] Volumetria [12/11/2019] Alçats [12/11/2019] Coberta [12/11/2019] Planta nivell +115.24 [12/11/2019] Planta nivell +118.18 [12/11/2019] Planta nivell +122.41 [12/11/2019] Planta nivell +126.54 [12/11/2019] Topogràfic [12/11/2019] Emplaçament [12/11/2019] Memòria [25/10/2019] Anunci d’aprovació inicial (BOIB núm. 139 12/10/2019) [04/10/2019] Proposta Estudi de detall per a la reordenació dels volums de la illeta conformada pels carrers de Sant Francesc, Sant Vicenç […]