Urbanismo y patrimonio

[27/12/2023] Plànols d’ordenació: Guia – 00 Itineraris peatonals – IP01 Urbanitzables i creixement no realitzat – I2 Servituts aeronàutiques – AESA – SA3 Servituts aeronàutiques – AESA – SA4 Sòl urbà – C2 [27/12/2023] Plànols d’informació: Guia – 00 Itineraris peatonals – IP01 Urbanitzables i creixement no realitzat – I2 Sòl urbà – C2 [19/12/2023] […]

La conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears ha concedit una subvenció directa a l’Ajuntament d’Inca per a l’execució de les actuacions incloses en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU. Així doncs, […]

La Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial ha concedit una ajuda, en forma de subvenció, a l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament del projecte d’integració amb la Carpeta Ciutadana. El cost total del projecte és de 40.172,00 euros, que ha estat subvencionats en el marc de la convocatòria «Projectes de […]

La Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial ha concedit una ajuda, en forma de subvenció, a l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament del projecte «Inca digital, per una administració propera a la ciutadania». El cost total del projecte és de 423.177,73 euros, dels quals 270.215,75 euros són subvencionats en el […]

La Direcció General d’Habitatge i Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears ha concedit una subvenció directa a l’Ajuntament d’Inca per dur a terme les actuacions incloses en la primera fase (Fase I) del Programa 1 d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri previst en […]

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament d’Inca per a la realització del projecte de rehabilitació de l’edifici principal del Quarter General Luque. El cost total del projecte és d’1.994.596,83 euros i l’ajuda concedida ascendeix a 1.080.784,12 euros. Aquesta subvenció s’ha donat en el marc del Programa d’Impuls […]

[19/06/2023] Anunci de l’aprovació inicial (BOIB núm. 82 17/06/2023) [07/06/2023] Pla de mobilitat urbana sostenible [07/06/2023] Certificat de l’acord de Ple

Unitats d’actuació

febrero 8, 2023

Conveni urbanístic per dur a terme la modificació puntual del PGOU d’Inca per a dur a terme la reordenació i les modificacions d’alineacions i àmbit de la UA-10, així com acordar la cessió anticipada dels terrenys destinats a prolongació del vial situat al carrer del Quarter Conveni urbanístic que té com a objecte la modificació puntual del […]

[19/06/2023] Anunci de l’aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 80 15/06/2023) [19/06/2023] Certificat d’acord de Ple [19/06/2023] Proposta [21/02/2023] Anunci de l’aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 21 16/02/2023) [08/02/2023] Certificat de l’acord de Ple de 26/01/2023 [08/02/2023] Fitxa INC-A031 Jaciment arqueològic Pou de Can Pere Frare / s’Aljubet de Can Frare [08/02/2023] Fitxa […]

[19/12/2022] Enllaç a la Plataforma de Contractació de l’Estat Termini de presentació d’ofertes: fins dia 4 de gener de 2023. Contracte d’obres per a l’execució del projecte d’instal·lació d’una planta fotovoltaica a la parcel·la dels pous de Son Fiol, subvencionat pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

A000 ARQUEOLOGIA INC-A001 Son Frare INC-A002 Puig d’Inca (camí de la Creu de sa Minyó) INC-A003 Son Vic (es Velar) INC-A004 Son Catiu INC-A005 Sínia des Claperàs INC-A006 Cova de s’Arena INC-A007 Son Gual INC-A008 Cova de s’Olivera INC-A009 Can Nius INC-A010 Son Sastre INC-A011 Can Pa Calent INC-A012 Es Batliu INC-A013 Son Fiol de […]

B000 ESCULTURA INC-B001 (A127) Capelleta de la Mare de Déu (c/ de la Campana) INC-B002 (A128) Capelleta de la Mare de Déu (c/ de la Pau) INC-B003 (A093) Capelleta de Sant Sebastià INC-B004 (A074) Creu del Batliu INC-B005 (A075) Creu de la cra. de Sineu INC-B006 (A084) Creu de les Monges INC-B007 (A133) Creu de […]

[19/06/2023] Anunci d’aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 80 15/10/2022) [29/10/2022] Anunci d’aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 139 27/10/2022) [25/10/2022] Publicació edicte Diario de Mallorca Certificat Dictamen Informe-proposta d’aprovació inicial INC B013 Làpides del Cementeri INC B014 Esteles del Cementiri INC B015 Escultura funerària d’àngels INC B016 Panteó Magí Marques i família […]

[07/06/2023] Memòria [07/06/2023] Certificat de l’acord de Ple [07/06/2023] Informe-proposta d’aprovació definitiva [07/06/2023] Informe tècnic dels canvis resolts entre el document de l’aprovació inicial amb exposició pública (BOIB núm. 106, 11/08/2022 ) i el document per a l’aprovació definitiva [07/06/2023] Informe de resposta d’al·legacions recollides durant el període d’exposició al públic de l’aprovació inicial [17/08/2022] […]

MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA UA-2 DEL PGOU D’INCA [17/04/2023] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 41, 01/04/2023) [17/04/2023] Certificat de l’acord d’aprovació definitiva [17/04/2023] Informe-proposta d’aprovació definitiva [21/02/2023] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 21 16/02/2023) [07/02/2023] Certificat d’acord [07/02/2023] Estudi de viabilitat econòmica [07/02/2023] Informe-proposta d’aprovació inicial [07/02/2023] […]

[17/04/2023] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 44, 08/04/2023) [08/02/2023] Fitxa INC-E006 Refugi antiaeri Quarter General Luque [08/02/2023] Certificat de l’acord de ple d’aprovació definitiva [08/02/2023] Informe-proposta d’aprovació definitiva [08/02/2023] Plànol d’aprovació inicial [08/02/2023] Plànol d’ordenació del sòl urbà [26/07/2022] Fitxa INC-A031 INC-F075 [26/07/2022] Fitxa INC-E006 [26/07/2022] Informe-proposta de l’aprovacio inicial de la modificació […]

[17/05/2023] Acord d’aprovació definitiva (BOIB núm. 60, 11/05/2023) [15/12/2022] Aprovació provisional de modificació [10/03/2022] Plànols d’informació (246,5 MB) [10/03/2022] Plànols d’ordenació (63,5 MB) [08/03/2022] Memòria [07/03/2022] Anunci d’aprovació inicial (BOIB núm. 33 05/03/2022)

[29/12/2022] Certificado de aprobación de la escritura de constitución [29/12/2022] Aprobación de la escritura pública y la rectificación de constitución de la Junta de Compensación del Sector 10 de suelo urbanizable (BOIB núm. 169 29/12/2022) [17/05/2022] Bases [17/05/2022] Estatutos [17/05/2022] Informe propuesta [17/05/2022] Aprobación definitiva (BOIB núm. 35 10/03/2022) [20/12/2021] Bases [20/12/2021] Estatutos [20/12/2021] Aprobación inicial […]

MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA Modificació puntual núm. 1 del PGOU d’Inca relativa al nou accés des de la ronda de Migjorn al carrer dels Teixidors Modificació puntual núm. 2 del PGOU d’Inca consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART 11.1, Façana d’Inca Modificació puntual núm. 3 del PGOU d’Inca […]

Convenis urbanístics

octubre 28, 2021

Conveni urbanístic per dur a terme la modificació puntual del PGOU d’Inca per a dur a terme la reordenació i modificacions d’alineacions i àmbit de la UA-10, així com acordar la cessió anticipada dels terrenys destinats a prolongació del vial situat al carrer del Quarter Conveni urbanístic que té com a objecte la modificació puntual del PGOU […]

Estudios de detalle

octubre 28, 2021

Estudio de detalle de la entidad Fundación Amadip Esment para la ordenación de volúmenes de la parte de la isla en las zonas de chaflanes y voladizos sobre la via pública del solar situado en la calle Juan de Austria Estudio de detalle para la reordenación de los volúmenes de la isleta conformada por las […]

Planes especiales

octubre 28, 2021

Plan Especial para llevar a cabo el desarrollo del Área de Reconversión Territorial Diferida (ART) de la Fachada de Inca prevista en el Plan Territorial Insular de Mallorca, norma 39, núm. 11.1

Modificación del uso detallado del equipamiento público clasificado como suelo urbano y cualificado como sociocultural en el PGOU de Inca Modificación del uso detallado del equipamiento público situado en la calle de Can Dureta núm. 5

[21/10/2021]  Informe-proposta [21/10/2021] Anunci d’informació pública (BOIB núm. 142, 16/10/2021) Expedient d’expropiació per raó d’urbanisme i per procediment de taxació individual dels terrenys situats al carrer d’Artà, núm. 11, amb la classificació de sòl urbà i qualificació de sistema general d’espai lliure públic (SGEP-11, zona verda interior) delimitada al PGOU d’Inca i a la Modificació […]

[04/11/2021] Dictamen [04/11/2021] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 122 07/09/2021) [21/05/2021] Ficha INC-D106 (B-023) [21/05/2021] Memoria justificativa [21/05/2021] Dictamen de aprobación inicial [21/05/2021] Certificado de aprobación en el Pleno [21/05/2021] Aprobación inicial de la modificación (BOIB núm. 61 11/05/2021)

L’Ajuntament d’Inca ha iniciat els tràmits per realitzar el contracte d’obres per a la reforma de la plaça del Mercat Cobert. El projecte, amb un pressupost base de licitació d’1.087.121,88 euros (IVA inclòs), té per objecte donar continuïtat urbana des del Carrer Major fins al carrer de l’Om amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat al […]

Newsletter Image