Urbanismo y patrimonio

A000 ARQUEOLOGIA INC-A001 Son Frare INC-A002 Puig d’Inca (camí de la Creu de sa Minyó) INC-A003 Son Vic (es Velar) INC-A004 Son Catiu INC-A005 Sínia des Claperàs INC-A006 Cova de s’Arena INC-A007 Son Gual INC-A008 Cova de s’Olivera INC-A009 Can Nius INC-A010 Son Sastre INC-A011 Can Pa Calent INC-A012 Es Batliu INC-A013 Son Fiol de […]

B000 ESCULTURA INC-B001 (A127) Capelleta de la Mare de Déu (c/ de la Campana) INC-B002 (A128) Capelleta de la Mare de Déu (c/ de la Pau) INC-B003 (A093) Capelleta de Sant Sebastià INC-B004 (A074) Creu del Batliu INC-B005 (A075) Creu de la cra. de Sineu INC-B006 (A084) Creu de les Monges INC-B007 (A133) Creu de […]

[29/10/2022] Publicació anunci butlletí oficial (BOIB núm. 139 27/10/2022) [25/10/2022] Publicació anunci Diario de Mallorca Certificat Dictamen Informe-proposta d’aprovació inicial INC B013 Làpides del Cementeri INC B014 Esteles del Cementiri INC B015 Escultura funerària d’àngels INC B016 Panteó Magí Marques i família INC B017 Panteó Torrandell INC B018 Panteó Garcia Carrasco INC B019 Panteó militar […]

(UA12/UA19) Delimitació de l’àmbit de les unitats d’actuació núm. 12 i 19 previstes al PGOU d’Inca de 2012 [27/07/2022] Memòria [27/07/2022] Anunci d’aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 96, 26/07/2022) [27/07/2022] Informe-proposta d’aprovació inicial de modificació

MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA Modificació puntual núm. 1 del PGOU d’Inca relativa al nou accés des de la ronda de Migjorn al carrer dels Teixidors Modificació puntual núm. 2 del PGOU d’Inca consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART 11.1, Façana d’Inca Modificació puntual núm. 3 del PGOU d’Inca […]

Convenios urbanísticos

octubre 28, 2021

Convenio urbanístico para adecuar la edificabilidad de la parcela destinada a uso de equipamiento general situada en la UA-21 Convenio urbanístico para llevar a cabo la reordenación y modificación de alineaciones y ámbito de la UA-10, así como acordar la cesión anticipada de los terrenos destinados a la prolongación del vial situado en la calle […]

Estudios de detalle

octubre 28, 2021

Estudio de detalle de la entidad Fundación Amadip Esment para la ordenación de volúmenes de la parte de la isla en las zonas de chaflanes y voladizos sobre la via pública del solar situado en la calle Juan de Austria Estudio de detalle para la reordenación de los volúmenes de la isleta conformada por las […]

Modificación del uso detallado del equipamiento público clasificado como suelo urbano y cualificado como sociocultural en el PGOU de Inca Modificación del uso detallado del equipamiento público situado en la calle de Can Dureta núm. 5

DOCUMENTACIÓN [25/05/2012] Memoria [25/05/2012] Ordenanzas de protección y criterio de intervención [27/11/2012] Normas y prescripciones. Aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Inca para su adaptación al Plan Territorial de Mallorca y del Catálogo de patrimonio histórico de la citada revisión (BOIB núm. 176, 27/11/2012) (acuerdo de la Comisión Insular de Ordenación del […]

[21/10/2021]  Informe-proposta [21/10/2021] Anunci d’informació pública (BOIB núm. 142, 16/10/2021) Expedient d’expropiació per raó d’urbanisme i per procediment de taxació individual dels terrenys situats al carrer d’Artà, núm. 11, amb la classificació de sòl urbà i qualificació de sistema general d’espai lliure públic (SGEP-11, zona verda interior) delimitada al PGOU d’Inca i a la Modificació […]

[04/11/2021] Dictamen [04/11/2021] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 122 07/09/2021) [21/05/2021] Ficha INC-D106 (B-023) [21/05/2021] Memoria justificativa [21/05/2021] Dictamen de aprobación inicial [21/05/2021] Certificado de aprobación en el Pleno [21/05/2021] Aprobación inicial de la modificación (BOIB núm. 61 11/05/2021)

L’Ajuntament d’Inca ha iniciat els tràmits per realitzar el contracte d’obres per a la reforma de la plaça del Mercat Cobert. El projecte, amb un pressupost base de licitació d’1.087.121,88 euros (IVA inclòs), té per objecte donar continuïtat urbana des del Carrer Major fins al carrer de l’Om amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat al […]

Segona aprovació inicial (Ple de 21/07/2022) [09/08/2022] Anunci de nova aprovació inicial (BOIB núm. 104 09/08/2022) [27/07/2022] Informe-proposta d’aprovació inicial de la modificació [13/07/2022] Documentació escrita: Informe tècnic dels canvis resolts entre el document d’aprovació amb exposició pública (BOIB núm. 216 31/12/2020) i el document de segona aprovació inicial Memòria Estudi ambiental estratègic Memòria resum […]

[08/11/2021] Informe-dictamen de aprobación definitiva de la modificación [08/11/2021] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 153 06/11/2021) [01/12/2020] Ficha catálogo casa urbana c/ de Sant Bartomeu 70-72 (INC-D135) [01/12/2020] Ficha catálogo Pou del Teatre (INC-F075) [01/12/2020] Informe-dictamen de aprobación inicial de la modificación [01/12/2020] Aprobación inicial de la modificación (BOIB núm. 201 28/11/2020)

[02/02/2021] Relación de fincas y/o parcelas afectadas [02/02/2021] Certificado de la aprobación inicial por el Pleno [30/11/2020] Plano de itinerarios peatonales (hoja IP01) /1 [30/11/2020] Planol de itinerarios peatonales (hoja IP01) [30/11/2020] Plano de urbanizables y crecimiento no realizado (full I2) [30/11/2020] Plano de ordenación del suelo urbano (hoja D2) /1 [30/11/2020] Plano de ordenación del suelo […]

Plaza de celador de obras

junio 15, 2020

[22/10/2020] Resolución de alegaciones y elaboración del bolsín [13/10/2020] Valoración de los méritos [13/10/2020] Lista definitiva de admitidos [22/09/2020] Resultado de la prueba del primer ejercicio (conocimientos de catalán) [18/09/2020] Lista definitiva de admitidos [02/09/2020] Lista provisional de admitidos [19/06/2020] Modelo de intancia [15/06/2020] Convocatoria y bases para cubrir, de manera interina y mediante sistema […]

[21/10/2021] Informe-propuesta [21/10/2021] Anuncio de la aprobación definitiva de la relación de propietarios y descripción concreta e individualizada de bienes y derechos a expropiar (BOIB núm. 142 16/10/2021) [23/10/2020] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 181 22/10/2020) [14/07/2020] Información: 01 Itinerarios peatonales 02 Inf. urbanizables y crecimiento no realizado 00 Plano guía D2 [14/07/2020] […]

Per tal de disposar de taules i cadires a la terrassa del teu bar o restaurant, envia aquesta sol·licitud o bé contacta amb l’Àrea d’Urbanisme (urbanisme@incaciutat.com): Sol·licitud d’ocupació provisional de la via pública amb taules i cadires en relació amb el COVID-19  

Descarrega el pdf El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 estableix mesures conduents a procurar la moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual dels qui pateixen extraordinàries dificultats per atendre el seu pagament a conseqüència de […]

DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2020000422 En compliment de l’Ordre conjunta de la consellera de Salut i Consum i dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i Habitatge de 25 de març de 2020, es comunica el protocol de mesures preventives sanitàries per limitar la propagació i el contagi del COVID-19 […]

[21/05/2020] Aprobación definitiva de la ordenanza (BOIB núm. 87 19/05/2020) [04/02/2020] Texto de la ordenanza [04/02/2020] Aprobación inicial de modificación de la ordenanza (BOIB núm. 14 01/02/2020) [23/12/2019] La Junta de Gobierno celebrada en fecha 18 de diciembre de 2019, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de […]

Newsletter Image