Urbanismo y patrimonio

Per tal de disposar de taules i cadires a la terrassa del teu bar o restaurant, envia aquesta sol·licitud o bé contacta amb l’Àrea d’Urbanisme (urbanisme@incaciutat.com): Sol·licitud d’ocupació provisional de la via pública amb taules i cadires en relació amb el COVID-19  

Descarrega el pdf El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 estableix mesures conduents a procurar la moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual dels qui pateixen extraordinàries dificultats per atendre el seu pagament a conseqüència de […]

DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2020000422 En compliment de l’Ordre conjunta de la consellera de Salut i Consum i dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i Habitatge de 25 de març de 2020, es comunica el protocol de mesures preventives sanitàries per limitar la propagació i el contagi del COVID-19 […]

[21/05/2020] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 87 19/05/2020) [04/02/2020] Text de l’ordenança [04/02/2020] Aprovació inicial de modificació de l’ordenança (BOIB núm. 14 01/02/2020) [23/12/2019] La Junta de Govern celebrada en data 18 de desembre de 2019, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha acordat […]

[24/11/2020] Aprobación definitiva con prescripciones (BOIB núm. 136 04/08/2020) [12/11/2019] Memoria justificativa [12/11/2019] Doc 1 – Informe previo Bernat J. Mateu Morro [12/11/2019] Memoria justificativa – Doc 3 – Ficha catálogo 1998 [12/11/2019] Memoria justificativa – Doc 4 – Ficha catálogo 2012 [12/11/2019] Memoria justificativa – Doc 5 – Propuesta de cambios [12/11/2019] Memoria justificativa – Doc 6 – Ficha nueva […]

[15/01/2020] Anuncio de aprobación definitiva (BOIB núm. 6 14/01/2020) [12/11/2019] Volumetría [12/11/2019] Alzados [12/11/2019] Cubierta [12/11/2019] Planta nivel +115.24 [12/11/2019] Planta nivel +118.18 [12/11/2019] Planta nivel +122.41 [12/11/2019] Planta nivel +126.54 [12/11/2019] Topográfico [12/11/2019] Emplazamiento [12/11/2019] Memoria [25/10/2019] Anuncio de aprobación inicial (BOIB núm. 139 12/10/2019) [04/10/2019] Propuesta Estudio de Detalle para la reordenación de los volúmenes de la manzana conformada por las calles Sant Francesc, […]

[14/02/2020] Calificación definitiva y elaboración del bolsín [05/02/2020] Resultado del tercer ejercicio [23/01/2020] Se pone en conocimiento de los interesados que el tercer examen de la fase de oposición se realizará el día 30 de enero de 2020 a las 12 horas en la Biblioteca Municipal de Inca situada en la avenida Germanías (Claustro de Santo Domingo). […]

[01/04/2020] Aprobación definitiva de la relación de propietarios y descripción concreta e individualizada de los bienes y derechos a expropiar (BOIB núm. 45 28/03/2020) [01/04/2020] Propuesta de expropiación [21/01/2020] Inicio de nuevo expediente de expropiación forzosa (BOIB núm. 9 21/01/2020) [28/02/2019] Inicio del expediente de expropiación forzosa (BOIB núm. 26 28/02/2019)

Pla Parcial Sector 1

febrero 8, 2019

[30/03/2012] Nou polígon industrial, de serveis i tecnològic. Aprovació provisional. DOCUMENTACIÓ [23/11/2021] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 156 11/11/2021) [23/11/2021] Proposta de resolució envers a l’aprovació definitiva de la modificació de les bases i estatuts de la Junta de Compensació del Sector 1 de sòl urbanitzable (nou polígon de serveis, industrial i tecnològic) […]

Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana al Plan Territorial de Mallorca Estudio económico y financiero Memoria Programa de actuación Normas Ficha de suelo urbanizable sector 1 Normas y prescripciones (BOIB núm. 176 27/11/2012) Acuerdo de modificación del art. 2 y EEF (BOIB núm. 180 28/12/2013)

[27/07/2022] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 96 26/07/2022) [10/06/2022] Proposta de modificació [31/05/2022] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 70 31/05/2022) [07/03/2022] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 33 05/03/2022) [21/01/2022] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 180 30/12/2021) [03/01/2019] Ordenança (BOIB núm. 89 25/07/1992)

[19/11/2018] Propuesta de inicio del expediente Expropiación para la constitución de servidumbre de paso y ocupación temporal por procedimiento de tasación individual de los terrenos situados en las parcelas 383 y 522 del polígono 12 del término municipal de Inca, de acuerdo con el proyecto de obras público de ampliación de la depuradora (EDAR) de Inca.

[20/11/2018] Enlace a la Plataforma de Contratación Presentación de ofertas hasta el 17 de diciembre de 2018 [06/11/2018] Plano de elementos existentes [06/11/2018] Informe de criterios [06/11/2018] Informe de valoración de suelo urbano [06/11/2018] Pliegos de prescripciones técnicas [06/11/2018] Pliegos de cláusulas administrativas [06/11/2018] Propuesta de inicio [06/11/2018] Anuncio de aprobación del proyecto (BOIB núm. 137 01/11/2018) […]

[28/02/2019] Aprobación definitiva de la relación de propietarios y descripción de los bienes a expropiar (BOIB núm. 26 28/02/2019) [06/11/2018] Aprobación inicial del expediente de expropiación forzosa para la ampliación del EDAR (BOIB núm. 137 01/11/2018)

[13/11/2019] 00 Full genèric [13/11/2019] 01 Itineraris peatonals [13/11/2019] Memòria [13/11/2019] Full C2 [13/11/2019] Full D2 [25/10/2019] Anunci d’aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 139 12/10/2019) [04/10/2019] Aprovació definitiva de la modificació [04/12/2018] Plànols proposta Elp Teatre: 01 Itineraris peatonals Inf full urbanitzables i cre no Full 00 final Full C2 Full D2 [04/12/2018] Plànols d’informació PGOU vigent: 01 Itineraris […]

[17/05/2023] Acord d’aprovació definitiva (BOIB núm. 44, 08/04/2023) [11/04/2023] Estudi ambiental estratègic [11/04/2023] Informe del Servei d’Explotació i Conservació del Consell de Mallorca [11/04/2023] Informe sobre els aspectes de les energies renovables i l’eficiència energètica de la Conselleria de transició energètica, sectors productius i memòria democràtica [11/04/2023] Informe de la Direcció General de Política Energètica […]

El proyecto ejecutivo de la plaza de Mallorca potencia la integración del espacio público en Inca y enmienda sus deficiencias en este aspecto. Éstas son algunas de las características del trabajo que ha presentado el alcalde, Virgilio Moreno, junto con los arquitectos redactores. Así mismo se ha subrayado que se aumenta la relación entre los […]

[14/08/2023] Visor de mapes (SITMUN) [11/04/2023] Escala 1:5000 Full A1 Full A2 Full A3 Full B1 Full B2 Full B3 Full C1 Full C2 Full C3 Full D2 Full D3 [11/04/2023] Plànols DinA1 A10 Titularitat dels camins 2021 A11 Titularitat municipal 2021 A12 Titularitat privada 2021 A13 Titularitat Consell de Mallorca i SFM 2021 A14 […]

[26/09/2018] Aprobacion definitiva [24/07/2018] Error material en la aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria (BOIB núm. 73 14/06/2018) [30/05/2018] Aprobación inicial (rectificación) [02/05/2018] Aprobación inicial (BOIB núm. 51 26/04/2018)

[08/04/2020] APER2019-082 [25/03/2020] APER2019-048 [12/03/2020] APER2017-017 [04/11/2019] APER2019-049 [24/10/2019] APER2019-062 [25/09/2019] APER2019-037 [25/09/2019] APER2019-036 [05/09/2019] APER2015-063 [19/08/2019] APER2019-033 [13/05/2019] APER2019-030 [08/04/2019] APER2019-014 [01/04/2019] APER2018-096 [19/03/2019] APER2019-002 [19/03/2019] APER2019-001 [08/03/2019] APER2019-010 [11/02/2019] APER2017-051 [05/02/2019] APER2018-078 [23/01/2019] APER2019-003 [13/11/2018] APER2018-072 [19/10/2018] APER2018-067 [09/11/2018] APER2018-058 [26/10/2018] APER2018-028 [19/10/2018] APER2018-068 [19/10/2018] APER2018-067 [01/10/2018] APER2015-038 [18/06/2018] APER2015-038 [05/06/2018] APER2018-041 [05/06/2018] APER2018-011 [17/05/2018] APER2018-031 [02/05/2018] APER2013-010 [02/05/2018] APER2018-017 [19/03/2018] APER2018-015 [15/03/2018] APER2018-009

[26/10/2018] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 129 18/10/2018) [02/08/2018] Ordenança reguladora [02/08/2018] Informe-proposta esmenat en relació a la resolució d’al·legacions [24/07/2018] Nova aprovació inicial de l’ordenança (BOIB núm. 90 21/07/2018) [18/05/2018] Aprovació inicial de l’ordenança (BOIB núm. 61 17/05/2018) [14/03/2018] Ordenança reguladora [14/03/2018] Proposta

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons acompanyat del batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha visitat avui les obres de construcció del centre de transbordament intermodal cotxe-autobús. Aquest espai, ubicat a la carretera de Sineu i que ha estat cedit per l’Ajuntament d’Inca, disposarà de dues noves parades d’autobús interurbà i tindrà 120 places […]

[17/04/2018] Aprobación definitiva de la propuesta de estudio de detalle (BOIB núm. 45 12/04/2018) [08/02/2018] Anuncio de aprobación inicial de la propuesta de estudio de detalle (BOIB núm. 18 08/02/2018) [01/02/2018] Anuncio de aprobación inicial de la propuesta de estudio de detalle [01/02/2018] Planos: M464 P1 M464 P2 M464 P3 M464 P4 M464 Memoria

[26/04/2018] Adjudicación [05/02/2018] Planos [05/02/2018] Pliegos de prescripciones técnicas [05/02/2018] Pliegos de cláusulas administrativas [05/02/2018] Anuncio de licitación Presentación de ofertas hasta el 2 de marzo de 2018 Contrato de obras de dotación de escalera de emergencias y reforma de la recepción del Casal de Cultura (Pes des Bessó), incluído en el Plan Especial de Ayudas del Consell Insular de Mallorca […]

[11/01/2018] Anuncio de información pública de inicio de tramitación   (BOIB núm. 8 16/01/2018) Cesión gratuita a la entidad Amadip Esment Fundación del bien inmueble y/o solar urbano de titularidad municipal situado entre las calles Rubén Darío y Joan d’Àustria (colindante con Quarter General Luque) al objeto de destinarlo a centro de inserción sociolaboral, escuela profesional y […]

Suspensión de licencias

enero 4, 2018

Suspensión de licencia urbanística calles Sant Bartomeu, Martí Metge y Teatre [04/01/2018] Zona afectada: plano de información PGOU vigente S1 [03/01/2018] Acuerdo de suspensión de licencias urbanísticas, comunicaciones previas, planes de desarrollo de iniciativa particular e instrumentos de gestión, dentro del ámbito comprendido entre las calles San Bartolomé, Martí Médico y Teatro

Newsletter Image