El conseller Vicenç Vidal Matas, juntament amb Virgilio Moreno Sarrió, batle de l’Ajuntament d’Inca, i Àngel Garcia, responsable d’Hisenda, Inversions, Medi Ambient i Món Rural del mateix Ajuntament, han signat un Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per al subministrament d’aigua a aquesta localitat, amb un pressupost de 120.000 €.

XarxaAigua

Tal com ha confirmat el delegat de Medi Ambient d’Inca, Àngel Garcia, l’Ajuntament és responsable del subministrament d’aigua potable al municipi. Per això, aquest Conveni és necessari per si en alguna ocasió es produeixen problemes excepcionals, concretament en cas d’avaria dels pous de Son Fiol o de manca d’aigua procedent d’aquests pous per garantir el subministrament d’aigua potable.

Davant l’actual situació d’escassesa dels recursos hídrics i de l’increment de la demanda d’altres municipis, només seria possible subministrar un cabal de 250 m3/h, condicionat a la disponibilitat efectiva dels recursos de la xarxa de l’Agència. La col·laboració per a la gestió integral i sostenible de l’aigua a fi de protegir millor els recursos hídrics i del medi ambient, i també garantir que el subministrament d’aigua potable es faci mitjançant un ús sostenible, equilibrat, equitatiu i racional, ha de ser tractat conjuntament per ambdues administracions.

En qüestió de mesos, l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental s’encarregarà d’executar les obres de connexió entre la xarxa de subministrament de l’Agència amb la xarxa municipal a fi de complir aquest Conveni.

L’Ajuntament d’Inca està obligat a consumir un volum mínim d’aigua potable de 20.000 m3/anuals, sempre que la disponibilitat dels recursos de la xarxa de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ho permetin.

El preu per metre cúbic serà de 0,70 € (més IVA) els mesos de novembre, desembre, gener, febrer, març i abril, i d’1 € (més IVA) els mesos de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre.

Respecte al preu, el conseller Vidal ha assegurat que “forma part de la política que du a terme Abaqua: els mesos d’estiu l’aigua es considera més cara que a l’hivern per incentivar-ne el consum durant l’hivern. Així aconseguim dos efectes importants: no sobreexplotam els aqüífers a l’hivern i n’incentivam el consum i no carregam els sobrecostos del dessalatge a la població local”.

Es crearà una Comissió de Seguiment formada per quatre representants, dos de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, que seran el director gerent i el secretari general, en virtut del nomenament aprovat pel Consell d’Administració d’aquesta entitat el 18 de juny de 2013, i dos de l’Ajuntament d’Inca.

Aquest Conveni serà vigent durant cinc anys a partir de la data de la signatura.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image