All posts by: Administradora Web

About Administradora Web

[20/12/2021] Bases d’actuació [20/12/2021] Estatuts [20/12/2021] Aprovació inicial dels projectes de Bases d’Actuació i Estatuts corresponents a la Junta de Compensació del Sector 10 de sòl urbanitzable (BOIB núm. 173 18/12/2021) [14/12/2021] Proposta de resolució per a l’aprovació inicial de les bases i els Estatuts de la Junta de Compensació del Sector 10 de sòl […]

Publicació de l’anunci (BOIB núm. 170, 11/12/2021) L’Ajuntament en ple, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2021, va adoptar el següent acord: «De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 60.1 del Reglament orgànic, vist que en el […]

Modificació puntual núm. 1 del PGOU d’Inca relativa al nou accés des de la ronda de Migjorn al carrer dels Teixidors Modificació puntual núm. 2 del PGOU d’Inca consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART 11.1, Façana d’Inca Modificació puntual núm. 3 del PGOU d’Inca consistent en el canvi de qualificació d’eixample […]

Convenis urbanístics

octubre 28, 2021

Conveni urbanístic per a adequar l’edificabilitat de la parcel·la destinada a ús d’equipament general situada a la UA-21 Conveni urbanístic per a dur a terme la reordenació i modificació d’alineacions i àmbit de la UA-10, així com acordar la cessió anticipada dels terrenys destinats a prolongació del vial situat al carrer del Quarter

Estudis de detall

octubre 28, 2021

Estudi de detall de l’entitat Fundació Amadip Esment per a l’ordenació de volums de la part de l’illa en les zones de xamfrans i voladissos sobre la via pública del solar situat al carrer Joan d’Àustria Estudi de detall per a la reordenació dels volums de la illeta conformada pers carrers Sant Francesc, Sant Vicenç […]

Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic classificat com a sòl urbà i qualificat com sociocultural al PGOU d’Inca Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic situat al carrer de Can Dureta, núm. 5

DOCUMENTACIÓ [25/05/2012] Memòria [25/05/2012] Ordenances de protecció i criteris d’intervenció [27/11/2012] Normes i prescripcions. Aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca i del Catàleg de patrimoni històric de la dita revisió (BOIB núm. 176, 27/11/2012) (acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i […]

[21/10/2021]  Informe-proposta [21/10/2021] Anunci d’informació pública (BOIB núm. 142, 16/10/2021) Expedient d’expropiació per raó d’urbanisme i per procediment de taxació individual dels terrenys situats al carrer d’Artà, núm. 11, amb la classificació de sòl urbà i qualificació de sistema general d’espai lliure públic (SGEP-11, zona verda interior) delimitada al PGOU d’Inca i a la Modificació […]