Normativa

28Sep 2020

A000 Arqueologia INC-A001 Son Frare INC-A002 Puig d’Inca (camí de la Creu de sa Minyó) INC-A003 Son Vic (Es Velar) INC-A004 Son Catiu INC-A005 Sínia des Claperàs INC-A006 Cova de s’Arena INC-A007 Son Gual INC-A008 Cova de s’Olivera INC-A009 Can Nius INC-A010 Son Sastre INC-A011 Can Pa Calent INC-A012 Es Batliu INC-A013 Son Fiol de […]

09Jun 2020

[14/07/2020] Informació: 01 Itineraris peatonals 02 Inf. urbanitzables i creixement no realitzat 00 Plànol guia D2 [14/07/2020] Proposta: 01 Itineraris peatonals 02 Inf. urbanitzables i creixement no realitzat 00 Plànol guia D2 [14/07/2020] Certificat de finques i parcel·les afectades [14/07/2020] Memòria [10/03/2020] Dictamen [10/03/2020] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 30 10/03/2020)

23Dic 2019

[09/06/2020] Aprobació inicial de la derogación de la ordenanza (BOIB núm. 105 09/06/2020) [22/04/2020] Aprobación inicial de la derogación de la ordenanza (BOIB núm. 59 21/04/2020) [23/12/2019] Aprobación definitiva de la ordenanza (BOIB núm. 171 21/12/2019) [23/12/2019] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 144 22/10/2019)

23Dic 2019

[21/05/2020] Aprobación definitiva de la ordenanza (BOIB núm. 87 19/05/2020) [04/02/2020] Texto de la ordenanza [04/02/2020] Aprobación inicial de modificación de la ordenanza (BOIB núm. 14 01/02/2020) [23/12/2019] La Junta de Gobierno celebrada en fecha 18 de diciembre de 2019, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de […]

24Oct 2019

[24/10/2019] Anunci d’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals (BOIB núm. 144 22/10/2019) Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats de les escoles d’educació infantil municipals Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei del cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal Ordenança fiscal […]

04Oct 2019

[12/11/2019] Instància [12/11/2019] Memòria justificativa [12/11/2019] Doc 1 – Informe previ Bernat J. Mateu Morro [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 3 – Fitxa catàleg 1998 [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 4 – Fitxa catàleg 2012 [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 5 – Proposta de canvis [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 6 – Fitxa nova incorporació canvis [12/11/2019] Mod. 20190621 – Fitxa catàleg [12/11/2019] Resum […]

04Oct 2019

[15/01/2020] Anuncio de aprobación definitiva (BOIB núm. 6 14/01/2020) [12/11/2019] Volumetría [12/11/2019] Alzados [12/11/2019] Cubierta [12/11/2019] Planta nivel +115.24 [12/11/2019] Planta nivel +118.18 [12/11/2019] Planta nivel +122.41 [12/11/2019] Planta nivel +126.54 [12/11/2019] Topográfico [12/11/2019] Emplazamiento [12/11/2019] Memoria [25/10/2019] Anuncio de aprobación inicial (BOIB núm. 139 12/10/2019) [04/10/2019] Propuesta Estudio de Detalle para la reordenación de los volúmenes de la manzana conformada por las calles Sant Francesc, […]

03Abr 2019

[02/01/2020] Aprobación definitiva de modificación del reglamento (BOIB núm. 163 03/12/2019) [06/06/2019] Aprobación inicial de modificación del reglamento (BOIB núm. 75 06/06/2019) [03/04/2019] Propuesta de modificación del reglamento [03/04/2019] Reglamento

08Feb 2019

Pla Parcial Sector 1

febrero 8, 2019

[30/03/2012] Nou polígon industrial, de serveis i tecnològic. Aprovació provisional. DOCUMENTACIÓ [30/03/2012] Memòria escrita. Esmena de deficiències [06/07/2016] Acord d’aprovació de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 27/07/2012 PLÀNOLS P1 Situació general amb variant d’Inca P2 Emplaçament P3 Final d’obra variant d’Inca P4 Determinacions del PGOU d’Inca P5 Topogràfic, estat actual, edificis i […]

08Feb 2019

[21/04/2020] Ampliación plazos notificación colectiva de anuncio de cobranza de la tasa por el servicio de suministro de agua potable [04/02/2020] Texto de la ordenanza [04/02/2020] Aprobación inicial de modificación de la ordenanza (BOIB núm. 14 01/02/2020) [20/12/2019] La Junta de Gobierno celebrada en fecha 18 de diciembre de 2019, dando cumplimiento al artículo 133 de la […]

04Ene 2019

[09/09/2020] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 153 05/09/2020) [09/06/2020] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 105 09/06/2020) [04/01/2019] Ordenanza reguladora de la limpieza