Secretaría

Se convoca a los aspirantes que no hayan acreditado disponer del nivel C1 de conocimientos de lengua catalana, a las 9.30 horas del día 22 de noviembre de 2021 en el Claustro de Sant Domingo para la realización del primer ejercicio [26/10/2021] Lista provisional de admitidos y excluídos [06/09/2021] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 120 […]

[06/09/2021] Model de sol·licitud [06/09/2021] Memòria justificativa Contracte menor consistent en el servei de docència del mòdul MF 0883-3 de Mesuraments per a la instal·lació d’elements de fusteria i del mòdul MF 0886-2 d’Instal·lació d’estructures de fusta, del Certificat de Professionatlitat d’Instal·lacions d’Elements de Fusteria MAMS 0108.

[06/09/2021] Model de sol·licitud [06/09/2021] Memòria justificativa Servei de docència del mòdul MF 0816-1 d’Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis, i l’UF 0541 del mòdul 0817-1 d’Operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions, del Certificat de Professionalitat ELES0208.

[15/10/2021] Solucions al test [15/10/2021] Part 2 (català) / (castellano) [15/10/2021] Preguntes (català) / (castellano) [13/10/2021] Resultat del segon exercici [21/09/2021] Data de realització del segon exercici [19/07/2021] Informe ajornament segon exercici [14/07/2021] Convocatòria segon exercici [23/06/2021] Decret de la Batlia 2021-0945 d’aprovació del Tribunal i llista provisional d’admesos [03/06/2021] Model d’instància [03/06/2021] Bases de […]

[02/06/2021] Annex II [02/06/2021] DEUC [02/06/2021] Estudi econòmic [02/06/2021] Memòria justificativa [02/06/2021] PCAP [02/06/2021] PPT [02/06/2021] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Termini de presentació de proposicions: fins dia 7 de juliol de 2021

[20/05/2021] Modelo tercer ejercicio (caso práctico) [18/05/2021] Calificación definitiva, relación de aprobados y elaboración del bolsín [10/05/2021] Resultado del tercer ejercicio [26/04/2021] Resultado del segundo ejercicio una vez resueltas las alegaciones presentadas y fecha del tercer ejercicio [24/03/2021] Preguntas del segundo ejercicio (cat/cast) y solucionario [24/03/2021] Resultado del segundo ejercicio [16/03/2021] Resultado de la prueba […]

[15/10/2021] Rectificación de error en la calificación del tercer ejercicio y calificación del cuarto ejercicio [10/06/2021] Resolución de alegaciones al tercer ejercicio, nuevas calificaciones y fecha del cuarto ejercicio [11/05/2021] Examen 3 / fase 2  [11/05/2021] Examen 1 / fase 1 [11/05/2021] Resultado del tercer ejercicio (cuestionario tipo test) [15/04/2021] Resultado del segundo ejercicio (prueba […]