Secretaría

[15/10/2021] Solucions al test [15/10/2021] Part 2 (català) / (castellano) [15/10/2021] Preguntes (català) / (castellano) [13/10/2021] Resultat del segon exercici [21/09/2021] Data de realització del segon exercici [19/07/2021] Informe ajornament segon exercici [14/07/2021] Convocatòria segon exercici [23/06/2021] Decret de la Batlia 2021-0945 d’aprovació del Tribunal i llista provisional d’admesos [03/06/2021] Model d’instància [03/06/2021] Bases de […]

[02/06/2021] Annex II [02/06/2021] DEUC [02/06/2021] Estudi econòmic [02/06/2021] Memòria justificativa [02/06/2021] PCAP [02/06/2021] PPT [02/06/2021] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Termini de presentació de proposicions: fins dia 7 de juliol de 2021

[14/02/2022] Calificación final, relación de aprobados y elaboración del bolsín [08/02/2022] Resultado de la prueba del tercer ejercicio [21/01/2022] Enmienda de los resultados de la segunda prueba.  [20/01/2022] Resultado de la segunda prueba (prueba de conocimientos) [16/12/2021] Lista de personas convocadas al segundo ejercicio [30/11/2021] Resultado de la prueba del primer ejercicio (catalán) y fecha […]

[20/05/2021] Modelo tercer ejercicio (caso práctico) [18/05/2021] Calificación definitiva, relación de aprobados y elaboración del bolsín [10/05/2021] Resultado del tercer ejercicio [26/04/2021] Resultado del segundo ejercicio una vez resueltas las alegaciones presentadas y fecha del tercer ejercicio [24/03/2021] Preguntas del segundo ejercicio (cat/cast) y solucionario [24/03/2021] Resultado del segundo ejercicio [16/03/2021] Resultado de la prueba […]

30/11/2021] Lista definitiva de personas aprobadas [22/11/2021] Lista provisional de personas aprobadas [22/11/2021] Resolución de las revisiones solicitadas al quinto ejercicio [10/11/2021] Resultado del quinto ejercicio (prueba de aptitud psicológica y de personalidad) [04/11/2021] Resultado revisiones cuarto ejercicio y fecha del quinto ejercicio (prueba de aptitud psicológica y de personalidad) [15/10/2021] Rectificación de error en […]

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL Palma, 07 de septiembre de 2020 En cumplimiento de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado de 22 de mayo y del Real Decreto 1398/95 de 4 de agosto por el que se regula el sorteo para la formación de las Listas de Candidatos a Jurados, le comunico que en […]

[30/09/2020] Resultado definitivo del concurso de méritos [24/09/2020] Resultado de la valoración de méritos [23/09/2020] Lista definitiva de admitidos [21/09/2020] Aclaración [28/08/2020] Lista provisional de admitidos [05/08/2020] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 136 04/08/2020) [05/08/2020] Modelo de solicitud

[11/03/2021] Elaboración del bolsín y orden de prelación [19/02/2021] Valoración méritos [23/11/2020] Lista provisional de admitidos [04/08/2020] Anexo y modelo de instancia [04/08/2020] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 136 04/08/2020)

[15/12/2020] Lista del orden de prelación [04/12/2020] Valoración de los méritos [30/11/2020] Lista definitiva de admitidos [16/10/2020] Lista provisional de admitidos [31/07/2020] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 133 30/07/2020) [04/08/2020] Anexos 2 y 3 (Modelos de solicitud y relación de méritos) Bolsín de personal funcionario mediante sistema de concurso, escala de Administración especial, […]

Plaza de celador de obras

junio 15, 2020

[22/10/2020] Resolución de alegaciones y elaboración del bolsín [13/10/2020] Valoración de los méritos [13/10/2020] Lista definitiva de admitidos [22/09/2020] Resultado de la prueba del primer ejercicio (conocimientos de catalán) [18/09/2020] Lista definitiva de admitidos [02/09/2020] Lista provisional de admitidos [19/06/2020] Modelo de intancia [15/06/2020] Convocatoria y bases para cubrir, de manera interina y mediante sistema […]

[19/06/2020] Model d’instància [15/06/2020] Bases i convocatòria per a la cobertura interina d’una plaça d’agent d’igualtat i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria (BOIB núm. 107 13/06/2020)

A més a més, el consistori prioritzarà també els tràmits per a l’obtenció de les llicències d’obres. L’Ajuntament d’Inca desenvolupa una completa estratègia per fer front a la greu crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. Així doncs, el consistori inquer ha decidit fomentar la despesa pública, i accelera la licitació de les inversions, tan […]