Convocatória pública
Docent de l’acció formativa: Activitats de gestió del petit comerç núm 161 (450 hores).

Nombre de places: 1

Funcions:

 • Impartir els continguts teòrics-pràctics dels mòduls del certificat de professionalitat nivell 2 d’Activitats de gestió del petit comerç.
 • Fer avaluació contínua i final del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat en cada mòdul formatiu del certificat.
 • Dinamitzar i motivar l’alumnat envers l’acció formativa.
 • Realitzar altres tasques relacionades amb el càrrec en qüestió.

Requisits:

Acreditació formativa/professional requerida (complir un dels següents requisits):

 • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents amb acreditació professional de mínim 1 any en el sector comerç/marqueting/venda i/o similar demostrable en vida laboral, contractes o algún document acreditatiu en les funcions d’implementar i dirigir un petit comerç o tenda, organitzar, gestionar i controlar l’aprovisionament, l’animació del punt de venda i les activitats de venda de productes mitjançant canals tradicionals e internet, i l’assessorament personalitzat en l’atenció a client (desglossar les funcions realizades en el curriculum vitae segon el certificat de professionalitat d’Activitats de Gestió del petit comerç).
 • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents amb acreditació professional de mínim 1 any en el sector comerç/marqueting/venda i/o similar demostrable en vida laboral, contractes o algún document acreditatiu en les funcions d’implementar i dirigir un petit comerç o tenda, organitzar, gestionar i controlar l’aprovisionament, l’animació del punt de venda i les activitats de venda de productes mitjançant canals tradicionals e internet, i l’assessorament personalitzat en l’atenció a client (desglossar les funcions realizades en el curriculum vitae segon el certificat de professionalitat d’Activitats de Gestió del petit comerç).
 • Tècnic superior en la família professional de Comerç i Marqueting o títol equivalent de la familia professional de Comerç i marqueting acreditació professional de mínim 1 any en el sector comerç/ marqueting/venda i/o similar demostrable en vida laboral, contractes o algún document acreditatiu en les funcions d’implementar i dirigir un petit comerç o tenda, organitzar, gestionar i controlar l’aprovisionament, l’animació del punt de venda i les activitats de venda de productes mitjançant canals tradicionals e internet, i l’assessorament personalitzat en l’atenció a client (desglossar les funcions realizades en el curriculum vitae segon el certificat de professionalitat d’Activitats de Gestió del petit comerç).
 • Certificat de Professionalitat de nivell 3 de l’àrea de compravenda de la família professional de Comerç i Màrqueting amb mínim un any d’experiència professional acreditada en el sector comerç/ marqueting/venda i/o similar demostrable en vida laboral, contractes o algún document acreditatiu en les funcions d’implementar i dirigir un petit comerç o tenda, organitzar, gestionar i controlar l’aprovisionament, l’animació del punt de venda i les activitats de venda de productes mitjançant canals tradicionals e internet, i l’assessorament personalitzat en l’atenció a client (desglossar les funcions realizades en el curriculum vitae segon el certificat de professionalitat d’Activitats de Gestió del petit comerç).
 • Amb capacitació professional equivalent amb mínim quatre anys d’experiència professional acreditada en el sector comerç/ marqueting/venda i/o similar demostrable en vida laboral, contractes o algún document acreditatiu en les funcions d’implementar i dirigir un petit comerç o tenda, organitzar, gestionar i controlar l’aprovisionament, l’animació del punt de venda i les activitats de venda de productes mitjançant canals tradicionals e internet, i l’assessorament personalitzat en l’atenció a client (desglossar les funcions realizades en el curriculum vitae segon el certificat de professionalitat d’Activitats de Gestió del petit comerç).

Acreditar la competència docent requerida (amb un dels següents requisits):

 • Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o formació equivalent en metodologia didàctica de formació professional per adults.
 • Tenir llicenciatura o títol de grau en pedagogia, psicopedagogia o mestre en totes les especialitats.
 • Estar en possessió del títol d’Especialització didàctica expedit pel Ministeri d’Educació o equivalent.
 • Acreditar al menys 600h d’experiència docent en els darrers set anys en formació professional per a la ocupació o del sistema educatiu.

Experiència en gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis.

Es valorarà:

 • Experiència docent en impartició de formació per a persones preferentment desocupades/formació professional/formació ocupacional.
 • Experiència docent en certificats de professionalitat de comerç i marqueting.
 • Nivell de català.
 • Formació complementària relacionada.
 • Motivació envers l’ensenyament i la docència.

Duració del contracte: del 16 de setembre de 2015 al 12 de gener de 2016.

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Sou brut: segons resolució concessió subvenció de formació de la convocatòria vigent, aprox. 30 €/h bruts.

Documentació requerida:

 • Currículum Vitae desglossant les funcions de l’experiència professional tal com s’indica al punt 1 dels requisits, i amb fotocòpies de tota la documentació que s’esmenta al CV.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la targeta de l’atur (si cal).

Ajuntament d’Inca. Centre de Formació Municipal. C/ General Rodríguez Casademunt, 3. 07300 Inca. Tel. 971 507 750 – formacio@incaciutat.com.

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h. Fins al divendres dia 5 de juny de 2015 a les 13 h.

El lloc, data i hora a on es realitzaran les proves de selecció es comunicarà oportunament.

Compartir

Newsletter Image