El Tribunal de Comptes ha remès a l’Ajuntament d’Inca una recomanació que actuals bonificacions fiscals no estan establertes a la llei i per tant no són aplicables. La institució estatal fa referència només a l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció a motor, l’impost sobre l’augment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Segons el tribunal, aquestes bonificacions no es troben contemplades en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. L’Ajuntament d’Inca va emetre al·legacions a l’informe, no obstant això, la Sindicatura de Comptes no va modificar el contingut en el seu informe definitiu. “Des de l’àrea d’Hisenda hem decidit acceptar la recomanació de llevar aquestes bonificacions de cara al pròxim exercici fiscal”, ha dit el tinent de batle d’Hisenda Angel Garcia.

Façana Ajuntament

Així, en el cas de l’IBI queden excloses les bonificacions dirigides a: persones en situació d’atur, menors de 35 anys, minusvàlids, pensionistes, perceptors del salari mínim, víctimes de la violència de gènere i vidus. Pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció a motor queda exclosa la bonificació adreçada a famílies nombroses. En el cas de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es retiren les bonificacions per: persones empadronades a Inca amb rendes baixes, víctimes de la violència de gènere, pensionistes i famílies nombroses. Pel que fa al present exercici, atesa la seva publicació, el que es fa és denegar-les amb un informe emès per la cap de Gestió Tributària i per l’interventor municipal. Per part de l’Ajuntament s’estudiarà si en un futur es pot aplicar algun tipus d’ajut. “Així i tot, s’estudiarà per part dels tècnics si és possible trobar algun tipus d’ajuda per als ciutadans”, ha afegit García.

Compartir

Newsletter Image