BASES DEL XI CERTAMEN D’ARTS PLÀSTIQUES 2020. LA CONSTANCIA CENTRO INSTRUCTIVO

 1. Podran participar-hi, amb un màxim d’una obra, tots els artistes vius de qualsevol nacionalitat i residència. No s’hi podran presentar les persones guanyadores de passades edicions durant un període de tres anys comptats a partir de la data de recepció del premi. Totes les obres que s’hi presentin hauran de ser originals. No es pot presentar obra el dret de propietat intel·lectual de la qual no pertanyi íntegrament i sense excepció a l’artista que la presenta.
 2. El tema i les tècniques de les obres seran lliures.
 3. La selecció de les obres consta de dues fases:
  1. FASE 1. Selecció de dossiers. Per tal que el jurat pugui fer la selecció de les obres els artistes presentaran un únic dossier en PDF que constarà de la següent documentació obligatòria:
   • Fitxa d’inscripció.
   • Breu explicació de l’obra i del seu muntatge (màxim 5.000 caràcters).
   • DNI.
   • Currículum (màxim 10.000 caràcters).
   • Fotografies de l’obra o instal·lació presentada; en el cas de videoprojeccions, format MP4.
   • Breu dossier gràfic d’obra anterior (opcional).
   • Ressenyes bibliogràfiques, crítiques i catàlegs d’anteriors exposicions (opcional).
   • Només s’admetran els següents formats: PDF per al dossier i MP4 per als vídeos.
   • El termini de recepció dels dossiers serà del 13 al 27 d’octubre, i es realitzarà únicament a través de correu electrònic, a l’adreça cultura@incaciutat.com, dins el termini establert.
  2. FASE 2. Selecció d’obres per a l’exposició i selecció del guanyador/a. Un cop que el jurat hagi duit a terme la selecció de dossiers es passarà a la segona fase, es demanarà que les obres seleccionades es lliurin o siguin trameses del 29 d’octubre al 6 de novembre a Sa Quartera Centre d’Art, plaça de la Quartera, s/n, 07300 Inca. L’horari de lliurament serà de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h. Cada obra anirà acompanyada d’una sol·licitud emplenada i signada per l’autor/a, d’acord amb el model que facilitarà l’Àrea de Cultura, per tal de realitzar un registre d’entrada de cada obra seleccionada. La documentació aportada per l’artista serà valorada juntament amb l’obra presentada. Del total d’obres trameses a Sa Quartera, el jurat en seleccionarà aquelles que consideri adients per formar part de l’exposició.
 4. Amb les obres seleccionades que el jurat consideri adequades i l’obra guardonada, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca organitzarà una exposició a Sa Quartera Centre d’Art, entre el 18 de novembre de 2020 i el 16 de gener de 2021.
 5. L’acte de lliurament del premi es realitzarà el dia 20 de novembre a les 19 h. L’exposició serà inaugurada el mateix dia 20 a les 20 h. Ambdós actes tendran lloc a Sa Quartera Centre d’Art.
 6. Aquest Certamen està dotat amb un únic premi: Premi d’Arts Plàstiques, amb una dotació econòmica de 4.200 € sotmesos a la fiscalitat vigent.
 7. Les despeses de transport de les obres aniran a càrrec de les persones concursants. L’Ajuntament no es responsabilitza de qualsevol desperfecte o pèrdua que pugui afectar les obres presentades durant el seu trasllat.
 8. Tots els artistes seleccionats per a l’exposició, menys el guanyador/a, rebran 120 € en concepte de compensació de despeses de transports i dret de reproducció d’imatges, aquesta quantitat restarà sotmesa a la fiscalitat vigent.
 9. Les obres seleccionades es podran recollir a partir del 25 de gener de 2021, avisant prèviament al telèfon 871 914 500 (de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h).
 10. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Inca, a favor del qual l’autor/a transmetrà els drets de propietat intel·lectual i material, edició, exposició, reproducció, etc.
 11. L’organització disposarà dels recursos habituals per muntar l’exposició (audiovisual, informàtica, d’il·luminació, etc). Qualsevol necessitat més específica haurà de ser subministrada per l’artista.
 12. El jurat estarà compost per persones de rellevant trajectòria en el camp de les arts plàstiques, i es donarà a conèixer oportunament.
 13. El premi podrà declarar-se desert.
 14. El jurat té la facultat d’interpretar les presents bases i en pot suplir qualsevol llacuna o buit. Els seus acords seran inapel·lables.
 15. El fet de presentar una obra al Certamen d’Arts Plàstiques suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació.
 16. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat i/o manual del qual és titular l’Ajuntament d’Inca, i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l’Ajuntament. Alhora prestau el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. També us informam que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca, plaça d’Espanya, 1, 07300 Inca (Illes Balears).

COMPOSICIÓ DEL JURAT

 1. Tolo Cañellas Rosselló
 2. Aina Bauzà Medrano
 3. Pere Antoni Pons Tortella
 4. Nauzet Mayor Díaz

Compartir

Newsletter Image