Anuncios

28Ene 2020

[12/03/2020] Anuncio de notificación de 9 de marzo de 2020 en procedimiento Bajas caducidad extranjeros no comunitarios (id: N2000192135) [12/03/2020] Anuncio de notificación de 4 de marzo de 2020 en procedimiento Bajas de oficio (id: N2000177818) [28/01/2020] Anuncio de notificación de 23 de enero de 2020 en procedimiento Bajas inclusión indebida extranjeros comunitarios y extracomunitarios […]

23Ene 2020

[23/01/2020] Perro con n.º de microchip identificativo 982000196958546 titularidad de la Sr. Juan Moustapha Niass (BOE núm. 18 21/01/2020) [23/01/2020] Gato con n.º de microchip identificativo 977200008636950 de titularidad desconocida (BOE núm. 18 21/01/2020)

09Ene 2020

[10/01/2020] Modelo de solicitud (anexo IV) [10/01/2020] Modelo de solicitud (anexo III) [09/01/2020] Corrección de errores de las bases (BOE núm. 8 09/01/2020) [09/01/2020] Corrección de errores de las bases (BOIB núm. 175 31/12/2019) [09/01/2020] Anuncio de oferta pública (BOE núm. 313 30/12/2019) [09/01/2020] Convocatoria y bases del proceso selectivo (BOIB núm. 170 19/12/2019)

02Ene 2020

[02/01/2020] Bases y convocatoria para la cobertura como personal funcionario de carrera de una plaza de Inspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Inca (BOIB núm. 171 21/12/2019)

23Dic 2019

[04/02/2020] Text de l’ordenança [04/02/2020] Aprovació inicial de modificació de l’ordenança (BOIB núm. 14 01/02/2020) [23/12/2019] La Junta de Govern celebrada en data 18 de desembre de 2019, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de […]

17Dic 2019

Presupuesto General 2020

diciembre 17, 2019

[04/02/2020] Anuncio de aprobación definitiva (BOIB núm. 15 04/02/2020) [17/12/2019] Anuncio de aprobación inicial (BOIB núm.168 14/12/2019)

24Oct 2019

[24/10/2019] Anunci d’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals (BOIB núm. 144 22/10/2019) Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats de les escoles d’educació infantil municipals Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei del cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal Ordenança fiscal […]

04Oct 2019

[12/11/2019] Instància [12/11/2019] Memòria justificativa [12/11/2019] Doc 1 – Informe previ Bernat J. Mateu Morro [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 3 – Fitxa catàleg 1998 [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 4 – Fitxa catàleg 2012 [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 5 – Proposta de canvis [12/11/2019] Memòria justificativa – Doc 6 – Fitxa nova incorporació canvis [12/11/2019] Mod. 20190621 – Fitxa catàleg [12/11/2019] Resum […]

04Oct 2019

[15/01/2020] Anuncio de aprobación definitiva (BOIB núm. 6 14/01/2020) [12/11/2019] Volumetría [12/11/2019] Alzados [12/11/2019] Cubierta [12/11/2019] Planta nivel +115.24 [12/11/2019] Planta nivel +118.18 [12/11/2019] Planta nivel +122.41 [12/11/2019] Planta nivel +126.54 [12/11/2019] Topográfico [12/11/2019] Emplazamiento [12/11/2019] Memoria [25/10/2019] Anuncio de aprobación inicial (BOIB núm. 139 12/10/2019) [04/10/2019] Propuesta Estudio de Detalle para la reordenación de los volúmenes de la manzana conformada por las calles Sant Francesc, […]

X