Cita prèvia subvenció llibres 2021

RECORDAU:

  • Abans de sol·licitar cita prèvia, ha d’emplenar i enviar el formulari de sol·licitud. El dia de la cita ha de portar l’annex 2 signat per totes les persones majors d’edat que figuren empadronades al domicili familiar.
  • Passes a seguir: 1. Descarregar els impresos d’informació i els annexos. 2. Emplenar i enviar el formulari de sol·licitud. 3. Sol·licitar cita per al tràmit i registre de la sol·licitud (no tendran validesa les sol·licituds no registrades).

RECUERDE:

  • Antes de solicitar cita previa, debe rellenar y enviar el formulario de solicitudEl día de la cita debe aportar el anexo 2 firmado por todas las personas mayores de edad que figuran empadronadas en el domicilio familiar.
  • Pasos a seguir: 1. Descargar los impresos de información y los anexos. 2. Rellenar y enviar el formulari de solicitud. 3. Solicitar cita para el trámite y registro de la solicitud (no tendrán validez las solicitudes no registradas).

Newsletter Image