VISITES GUIADES AL PATRIMONI D'INCA / VISITAS GUIADAS AL PATRIMONIO DE INCA / GUIDED TOURS TO INCA'S HERITAGE / GEFÜHRTE TOUREN DURCH INCAS KULTURERBE

VOLUM 1

 1. CATALÀ
 2. CASTELLANO
 3. ENGLISH
 4. Compartir

VOLUM 2

 1. CATALÀ
  1. Inca bocí a bocí, retall a retall: des de l’estació del tren al camp municipal. L’ahir i l’avui d’una llarga zona inquera
  2. L’escultura urbana a Inca
  3. Els cellers d’Inca
  4. Les invisibles. Ruta industrial en femení
  5. Les possessions d’Inca: Son Campaner (Cal Virrei) i voltants
  6. Inca bocí a bocí, retall a retall: El jaciment de Son Mas des Potecari
  7. L’arquitectura religiosa a Inca 1900-1925
  8. Ruta literària per Inca: 5 moments literaris, del paisatge a la confluència
  9. Inca street art (volum I)
  10. Els espais industrials a Inca

  Compartir

 2. CASTELLANO
  1. Inca pedazo a pedazo, recorte a recorte: desde la estación del tren al molino de El Cós. El ayer y hoy de una extensa zona inquense
  2. La escultura urbana en Inca
  3. Los cellers de Inca
  4. Las invisibles. Ruta industrial en femenino
  5. Las posesiones de Inca: Son Campaner (Cal Virrei) y alrededores
  6. El yacimiento arqueológico de Son Mas des Potecari
  7. La arquitectura religiosa en Inca de 1900 a 1925
  8. Ruta literaria por Inca: 5 momentos literarios, del paisaje a la confluencia
  9. Inca street art (volumen I)
  10. Los espacios industriales en Inca

  Compartir

 3. ENGLISH
  1. Inca bit by bit, snippet by snippet: from the train station to the El Cós mill. The past and present of a large expanse of Inca
  2. Urban sculpture in Inca
  3. The cellers of Inca
  4. The invisible women. A feminine industrial route
  5. The possessions (rural estates) of Inca: Son Campaner (Cal Virrei) and around
  6. The archaeological site of Son Mas des Potecari
  7. Religious architecture in Inca from 1900 to 1925
  8. Literary tour: 5 literary moments, from the landscape to convergence
  9. Inca street art (volume I)
  10. The industrial spaces in Inca

  Compartir

 4. Compartir

VOLUM 3

 1. CATALÀ
  1. Inca bocí a bocí, retall a retall: des de l’església de Sant Francesc al monestir de les monges jerònimes, passant pel “carrer Major de Sant Bartomeu”. L’ahir i l’avui d’una llarga zona inquera
  2. El racionalisme a la ciutat d’Inca
  3. Art contemporani. Premis Dijous Bo de Pintura i Arts Plàstiques
  4. L’habitatge obrer a Inca
  5. Inca street art (volum II)
  6. El jaciment de cases navetes de Son Fiol de Dalt
  7. Els campanars de Santa Maria la Major i de Sant Francesc
  8. El call d’Inca
  9. El rafal de Son Mas
  10. Del lloc dels Fabrers al “gran” Son Bordils de l’Arxiduc: història d’una nissaga i d’una possessió

  Compartir

 2. CASTELLANO
  1. Inca pedazo a pedazo, recorte a recorte: desde la iglesia de San Francisco al monasterio de las monjas jerónimas, pasando por el “carrer Major de Sant Bartomeu”. El ayer y el hoy de una larga zona inquense
  2. El racionalismo en la ciudad de Inca
  3. Arte contemporáneo. Premios Dijous Bo de Pintura y Artes Plásticas
  4. La vivienda obrera en Inca
  5. Inca street art (volumen II)
  6. El yacimiento de casas navetas de Son Fiol de Dalt
  7. Los campanarios de Santa Maria la Mayor y de San Francisco
  8. La judería de Inca
  9. El rafal de Son Mas
  10. Del lugar de los Fabrers al “gran” Son Bordils del Archiduque: historia de un linaje y de una posesión

  Compartir

 3. ENGLISH
  1. Inca bit by bit, snippet by snippet: from the church of Sant Francesc to the monastery of the Hieronymite nuns, via the street of “Carrer Major de Sant Bartomeu”. The past and present of a large area of Inca
  2. Rationalism in the town of Inca
  3. Contemporary art. Dijous Bo Painting and Visual Arts Awards
  4. Workers’ housing in Inca
  5. Inca street art (volume II)
  6. The Son Fiol de Dalt casas navetas* archaeological site
  7. The bell towers of Santa Maria la Major and Sant Francesc
  8. Inca’s Jewish quarter
  9. El rafal de Son Mas
  10. From the place of the Fabrers to the “big” Son Bordils of the Archduke: the history of a lineage and a possessió

  Compartir

 4. Compartir

VOLUM 4

 1. CATALÀ
  1. Inca, bocí a bocí, retall a retall: la Font Vella i els qanats
  2. Espais de teatre. Recorregut històric
  3. Possessions d’Inca: Binissetí
  4. Ceràmica a Inca. Passat i present
  5. El classicisme a la retaulística d’Inca
  6. Inca Street Art 3a edició
  7. Inca, bocí a bocí, retall a retall. 5 places: de Santa Maria la Major, de l’Orgue, d’Orient, de Mallorca i del Bestiar
  8. Passejant per la República, la Guerra Civil i el franquisme
  9. Dones a Inca en la història
  10. Establiments emblemàtics d’Inca
  11. Un recorregut pels orgues d’Inca

  Compartir

 2. CASTELLANO
  1. Inca, pedazo a pedazo, recorte a recorte: la Font Vella y los qanats
  2. Espacios teatrales. Recorrido histórico
  3. Posesiones de Inca: Binissetí
  4. Cerámica en Inca. Pasado y presente
  5. El clasicismo en la retablística de Inca
  6. Inca Street Art 3ª edición
  7. Inca pedazo a pedazo, recorte a recorte. 5 plazas: de Santa Maria la Major, de L’Orgue, de Orient, de Mallorca y de El Bestiar
  8. Dando un paseo por la República, la Guerra Civil y el franquismo
  9. Mujeres de Inca en la historia
  10. Establecimientos emblemáticos de Inca
  11. Un recorrido por los órganos de Inca

  Compartir

 3. ENGLISH
  1. Inca bit by bit, snippet by snippet: Font Vella and the qanats
  2. Theatrical spaces. A historic journey
  3. Inca’s properties: Binissetí
  4. Ceramics in Inca. Past and present
  5. Classicism in Inca’s altar pieces
  6. Inca Street Art 3rd edition
  7. Inca, bit by bit, snippet by snippet. 5 Plaças: Plaça Santa Maria la Major, Plaça L’Orgue, Plaça Orient, Plaça Mallorca and Plaça El Bestiar
  8. Taking a stroll through the Republic, the Civil War and Francoism
  9. Women of Inca throughout history
  10. Emblematic establishments of Inca
  11. A tour of the organs of Inca

  Compartir

 4. DEUTSCH
  1. Inka, Stück für Stück, Schnitt für Schnitt: die Font Vella und die Qanats
  2. Theaterräume. Historische route
  3. Inca-Besitztümer: Binissetí
  4. Keramik in Inca. Vergangenheit und Gegenwart
  5. Klassizismus im Altarbild Incas
  6. Inca Street Art 3. Auflage
  7. Inca Stück für Stück, Schnitt für Schnitt. 5 Plätze: Santa Maria la Major, L’Orgue, Orient, Mallorca und El Bestiar
  8. Ein Spaziergang durch die Republik, den Bürgerkrieg und den Francoismus
  9. Frauen der Geschichte Incas
  10. Kultige Einrichtungen Incas
  11. Eine Tour durch die Orgeln Incas

  Compartir

 5. Compartir

Newsletter Image