Ple – notícies

En el Ple ordinari d’abril el regidor Sr. Francisco Pol Alorda abandona el grup municipal de Vox Actúa Baleares i passa a la condició de regidor no adscrit. A més, s’aprova el Reglament de l’Escola d’Educació Infantil Toninaina. També es demana a la la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat la concessió de la […]

El Ple ordinari acorda l’aprovació de les les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a clubs esportius locals i per a esportistes locals per a l’any 2023; unes ajudes adreçades a la promoció de l’esport i com a suport per a la pràctica esportiva amb competició. Com a preludi de la festa de […]

El Ple ordinari aprova el Manifest amb motiu del Dia Internacional de la Dona per majoria de tots els grups polítics, excepte el de VOX. El Manifest demana la igualtat i la necessitat de posar eines i feina per aconseguir-la. De la mateixa manera s’aproven una declaració institucional de suport «Tots contra el càncer» i […]

Aques Ple extraordinari només conté un únic punt del dia, que és iniciar el procediment de contractació del servei de neteja viària del municipi d’Inca. Inca tendrà el primer servei de neteja viària 100 % electrificat i amb subministrament procedent d’energies renovables. A més, es garanteix que tota l’electricitat que es consumeixi pel servei serà […]

Durant la sessió del Ple, es dona compte de l’escrit presentat pel regidor Sr. Gori Ferrà Frau, mitjançant el qual abandona el grup municipal de Proposta per les Illes i passa a la condició de regidor no adscrit. S’aprova per part del Ple el reajustament de les anualitats del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili […]

En el Ple ordinari de desembre queden aprovats els pressuposts 2023; uns pressuposts centrats en l’escut social i que plantegen uns beneficis fiscals que arriben al milió i mig d’euros en bonificacions en impostos i taxes. Es destinen 1,8 milions d’euros a inversions, i s’incrementa el pressupost en seguretat i benestar comunitari. En l’àmbit de […]

En el Ple Ordinari d’octubre destaquen una sèrie de punts. En qüestions econòmiques, queda aprovat el Pla de Mesures Antifrau per a la protecció dels interessos financers de la Unió Europea en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En matèria d’educació, s’aproven les bases i la convocatòria de subvencions d’associacions de familiars d’alumnes. En […]

En el Ple ordinari de juliol prenen rellevància un conjunt de decisions. En primer lloc, en la part econòmica, s’aprova el Compte general de l’exercici 2021 i la Modificació de crèdit n. 8. A més, s’aprova la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2022 i la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de […]

En el Ple ordinari de maig, destaquen un seguit de punts. En primer lloc, en l’àmbit econòmic, hi ha l’aprovació inicial de la modificació de l’annex I de les bases d’execució del pressupost general. A més, es modifica el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2022 i l’Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions […]

L’Ordenança fiscal reguladora de l’impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) de l’Ajuntament d’Inca estableix importants bonificacions per a les obres que tenguin per objecte exclusiu la rehabilitació d’edificis. «D’aquesta manera volem impulsar les obres de rehabilitació i restauració dels habitatges, i contribuir així que es mantinguin en bon estat de conservació els immobles […]

Un any més, l’Ajuntament d’Inca ha aprovat les bases reguladores per a la convocatòria de tres línies de subvencions per a entitats i associacions amb activitat al municipi. D’aquesta manera, enguany el consistori de la capital del Raiguer destinarà un total de 54.000 euros amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i la promoció de les […]

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat avui, durant la sessió plenària extraordinària, l’inici de l’expedient de contractació per a l’execució del projecte de construcció del nou centre d’educació infantil i primària. D’aquesta manera, el consistori de la capital del Raiguer enceta el procés per poder adjudicar el contracte d’obres i començar la construcció del CEIP tan aviat […]

En el Ple ordinari de març prenen rellevància un conjunt de decisions. En primer lloc, i com a esdeveniment extraordinari, hi ha una dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal. En segon lloc, en l’àmbit econòmic, es du a terme l’aprovació inicial de la […]

En el Ple ordinari d’octubre destaquen una sèrie de punts. En primer lloc, i com a esdeveniment extraordinari, hi ha una dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal. En segon, en matèria d’economia, es declara en situació de dedicació exclusiva una regidora. En medi […]

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat l’adjudicació d’un nou projecte de millora de la xarxa municipal d’aigua potable a l’empresa Maties Amer S.L.U per un import total de 491.683,5 euros. La finalitat d’aquesta actuació és impulsar un major control i optimitzar la gestió i el consum amb la continuació de la sectorització de la xarxa. «Durant els […]

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat la concessió de tres línies de subvencions per a entitats i associacions amb activitat al municipi, amb la finalitat de potenciar el teixit associatiu i promoure la dinamització la ciutat. Així doncs, s’han adjudicat en total 48.272,65 euros en ajudes directes a entitats socials sense ànim de lucre, associacions de gent […]

L’Ajuntament d’Inca durà a aprovació, durant la sessió plenària de desembre, el pressupost general per a l’any 2021, el qual ascendeix a la quantitat total de 33.005.213,99 euros. Això suposa un increment del 3,39 % respecte al pressupost per a l’exercici 2021, que era de 31.922.821,75 euros. «La gestió econòmica d’aquesta nova normalitat que vivim […]

L’Ajuntament d’Inca posa en marxa 4 noves convocatòries de subvencions amb l’objectiu de contribuir a pal·liar els efectes econòmics de la crisi generada per la COVID-19 i ajudar a mantenir l’activitat econòmica de la ciutat. D’aquesta manera, el consistori destinarà 170.000 euros més en ajudes directes a autònoms, comerciats, restauradors i empresaris. «Una de les […]

L’Ajuntament d’Inca planteja una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) per reduir el gravamen als comerciants, restauradors i empresaris. D’aquesta manera, es vol reduir la càrrega fiscal dels sectors més afectats per la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19. «Després de mesos molt complicats, és important que […]

L’Ajuntament d’Inca manté la seva política de bonificacions i, any rere any, realitza algunes millores per tal d’incrementar els beneficis fiscals en el pressupost per al pròxim any. Així doncs, les ordenances fiscals per aquest any preveuen uns incentius per un valor total de 776.654,27 euros. D’aquesta manera, el consistori de la capital del Raiguer […]

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat cinc noves línies d’ajudes per contribuir a reiniciar i impulsar l’economia del municipi i, alhora, ajudar a pal·liar els efectes provocats per la COVID-19. Així doncs, durant la sessió plenària de setembre s’ha acordat modificar el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2021 i incorporar un total de 670.000 euros […]

Newsletter Image