SUBVENCIONS

La publicidad de las subvenciones aparece regulada fundamentalmente en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Estos artículos vienen a señalar, con carácter general, que todas las convocatorias y todas las concesiones de subvenciones y otras ayudas aprobadas por las administraciones públicas españolas deberán publicarse a partir de 2016 en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

[18/09/2023] Llista definitiva de concessions [18/09/2023] Annexos: Declaració responsable Liquidació definitiva del pressupost Relació de despeses justificatives Ingressos destinats a finançar l’acció subvencionada Memòria d’actuació [24/08/2023] Llista provisional de concessions [10/05/2023] Annexos (pdf) / (odt) [09/05/2023] Extracte de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a clubs esportius locals 2023, per accions fetes durant la […]

TRAMITACIÓ PRESENCIAL (imprescindible sol·licitar cita prèvia): Sol·licitud de cita prèvia (clicau l’opció “Subvencions llibres de text”) TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA (triau una opció / escoja una opción): Si és el primer any que sol·licita la subvenció / Si es el primer año que solicita la subvención Si ha sol·licitat la subvenció en anys anteriors / Si ha […]

[19/06/2023] Documentació específica [19/06/2023] Documentació general [19/06/2023] Extracte de la convocatòria (BOIB núm. 80, 15/06/2023) [19/06/2023] Enllaç a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS 693878) Termini de presentació de sol·licituds: fins al 30 de novembre de 2023.

[05/06/2023] Llista de reconeixement i obligació [11/04/2023] Aprovació inicial de concessions i denegacions Termini d’al·legacions: de l’11 al 25 d’abril de 2023. [15/12/2022] Llista de sol·licituds amb informació sobre la documentació presentada, el compliment dels requisits de la convocatòria i dels criteris objectius (barem econòmic) Termini d’esmenes a la documentació presentada: del 16 al 30 de […]

[24/04/2023] Llista provisional de concessions. Termini d’esmenes a la llista provisional de concessions: del 25 d’abril al 9 de maig de 2023, ambdós inclosos. [27/01/2023] Llista de sol·licituds amb informació sobre la documentació presentada i el compliment dels requisits de la convocatòria. Termini d’esmenes a la documentació presentada: del 30 de gener al 10 de febrer […]

[29/11/2022] Esmena error material [07/11/2022] Proposta de resolució d’aprovació de les justificacions, del reconeixement de l’obligació i del pagament de les subvencions [17/08/2022] Acord definitiu de concessions [16/06/2022] Acord provisional de concessions [24/03/2022] Extracte de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a clubs esportius locals 2022, per accions fetes durant la temporada 2021/2022 […]

[28/07/2022] Modificació del Pla estratègic 2022 (BOIB núm. 98 28/07/2022) [07/06/2022] Modificació del Pla estratègic 2022 (BOIB núm. 74 07/06/2022) [04/02/2022] Pla estratègic 2022 (BOIB núm. 15 29/01/2022) [08/10/2021] Modificació del Pla estratègic 2021 (BOIB núm. 137 07/10/2021) [08/06/2021] Modificació del Pla estratègic 2021 (BOIB núm. 74 05/06/2021) [31/08/2020] Pla estratègic 2021 (BOIB núm. 18 […]

Newsletter Image