SUBVENCIONS

La publicitat de les subvencions apareix regulada fonamentalment als articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquests articles venen a assenyalar, amb caràcter general, que totes les convocatòries i totes les concessions de subvencions i altres ajudes aprovades per les administracions públiques espanyoles hauran de publicar-se a partir de 2016 en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

[03/12/2021] Llista de sol·licituds amb informació relativa a la documentació presentada, el compliments de requisits i els criteris objectius (barem económic) Termini d’al·legacions: del 3 al 15 de desembre de 2021 [30/09/2021] La Junta de Govern de 29 de setembre de 2021, ha adoptat els següents acords: Primer. Concedir d’ofici una ampliació del termini establert per […]

L’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat d’atenuar les pèrdues econòmiques i socials patides pels comerços i les empreses del municipi degut a les restriccions aprovades pel Govern el 2021 arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, vol continuar duent a terme mesures dirigides a estabilitzar l’economia local. Per altra banda, amb aquesta mesura s’intenta […]

[22/11/2021] Llista definitiva de concessions [06/10/2021] Llista provisional de concessions [18/03/2021] Enllaç a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS 551853) [18/03/2021] Extracte de la convocatòria (BOIB núm. 37 18/03/2021)