Urbanisme i patrimoni

Les obres duraran dos mesos i tenen com a finalitat aconseguir major seguretat per a vianants i vehicles L’Ajuntament ha començat les obres de reforma viària de l’avinguda de Jaume II, que representaran una millora notable en diferents aspectes. Així, per una banda, suposarà una millor connectivitat en matèria de trànsit amb tots els carrers […]

Plec de clàusules administratives Anunci de licitació Adjudicació definitiva Memòria, pressupost i seguretat Projecte Estudi de seguretat Pressupost i amidaments Resum del pressupost Plànols del parc de les Illes Balears Estat actual Distribució Cotes i detalls Plànols de la plaça del Blanquer Estat actual Zona de jocs infantils Jocs infantils Plànols de la plaça del […]