El Consistori inquer donarà veu a persones i entitats, en finalitzar les sessions ordinàries, per tal que puguin interpel·lar a qualsevol dels 21 regidors. Així es fa una modificació del Títol cinquè del Reglament orgànic municipal, en compliment de la Llei 3/2017 a l’article 122. D’acord amb tot això s’establirà un torn d’intervencions o consultes al públic assistent sobre temes concrets d’interès municipal. «És important que a través d’aquesta modificació de donar la possibilitat a tothom, en igualtat de condicions, de fer propostes, preguntes o sol·licituds a tots els representants municipals, per això es fa la modificació per tal que es pugui fer amb total garantia i transparència», ha comentat el Batle d’Inca, Virgilio Moreno. Així mateix, es disposa, com marca la normativa que aquesta activitat s’ha de realitzar una vegada finalitzats els punts de l’ordre del dia i aixecada la sessió plenària ordinària, s’estableix un torn d’intervencions o consultes al públic assistent sobre temes concrets d’interès municipal.

La nova incorporació del Reglament orgànic municipal establirà que el nou torn d’intervencions, sumant els temps d’intervencions i contestacions, tendrà una durada total de 30 minuts. Cada intervenció del públic no podrà tenir una durada superior a 5 minuts i la del regidor/a que contesti tampoc podrà excedir de 5 minuts. Així mateix, En atenció al nombre de sol·licituds, el batle reduirà proporcionalment el temps de cada intervenció i contestació per no superar la durada màxima d’aquest torn de 30 minuts. L’ordre de les intervencions serà per ordre de presentació de les sol·licituds en el registre general.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image