En data 23 de desembre de 2013 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 311 la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del Registre Comptable de factures en el sector públic, i s’ha establert l’obligatorietat que a partir del dia 15 de gener de 2015 s’ha de procedir a la presentació de totes les factures electrònicament.

Durant aquest any 2015 els proveïdors municipals han presentat les seves factures tant en paper com a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, anomenat FACE; a l’Ajuntament d’Inca li correspon el següent DIR: L-01070276.

Per donar compliment a l’obligació legal i una vegada transcorregut un any en el qual l’Administració municipal ha permès la possibilitat d’utilitzar els dos sistemes (presentació en paper o mitjançant factura electrònica), se’ls comunica que a partir del dia 1 de gener de 2016 la totalitat dels proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració municipal, independentment de l’import, estaran obligats a l’ús de la factura electrònica, i no seran acceptades les factures que es presentin en paper.

A l’efecte d’agilitzar la feina en la tramitació de la factura, es recomana que s’adjuntin a la factura electrònica els corresponents albarans, pressupost o documentació complementària i s’indiqui el departament que li ha encarregat el subministrament o servei, tot per tal de facilitar la conformitat de la seva factura.

Amb aquesta iniciativa es millorarà el nostre servei als proveïdors i s’aconseguirà reduir els terminis de pagament de les seves factures, i podran estar informats en cada moment de la situació en la qual es troba la factura que hagin presentat en el Punt General de Factures Electròniques.

Per a qualsevol aclariment, l’Àrea d’Hisenda estarà a la seva disposició als telèfons 871 914 215, 871 914 216 i per correu electrònic: intervenció@incaciutat.com.

 

logo_FACe

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image