L’Ajuntament d’Inca modificarà l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost d’activitats econòmiques amb la finalitat d’incloure noves bonificacions potestatives. D’aquesta manera, la nova normativa contempla sis nous supòsits en els quals s’aplicarà un descompte de la quota de fins al 95 %.

«El nostre objectiu és aplicar tots els beneficis fiscals que ens permet la normativa vigent per tal d’oferir importants incentius a les empreses, i que Inca es mantengui com un dels indrets més atractius de Mallorca per constituir i mantenir un negoci. Per al consistori, conservar i potenciar el teixit econòmic i productiu de la ciutat és una prioritat», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, el text estableix una bonificació de fins al 50 % de la quota per als que iniciïn qualsevol activitat empresarial durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquella. També s’aplicarà una reducció de fins al 50 % de l’import per als subjectes passius que tenguin una renda o un rendiment net de l’activitat econòmica negatius o inferiors a la quantitat que determini l’Ordenança fiscal.

A més a més, amb la nova modificació de l’Ordenança s’estableix una bonificació de la quota de fins al 50 % per la creació d’ocupació, per a aquelles empreses que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediatament anterior al de l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.

D’altra banda, s’ampliarà un descompte de fins al 50 % sobre l’impost a les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració; realitzin les seves activitats industrials, des de l’inici de la seva activitat o per trasllat posterior, en locals o instal·lacions allunyades de les zones més poblades del terme municipal; o estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tengui per objecte reduir el consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc del lloc de treball, i fomentar l’ús dels mitjans de transport més eficients, com el col·lectiu o el compartit.

Així mateix, l’Ordenança de l’Ajuntament d’Inca inclou una altra bonificació de fins al 50 % per als subjectes passius que instal·lin punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els locals afectes a l’activitat econòmica. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent.

Finalment, amb la modificació s’aplicarà també un descompte de fins al 95 % de la quota per a aquelles empreses que desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la corporació i s’acordarà, amb sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

«Esperam que aquesta ampliació de les bonificacions ajudi les actuals empreses de la nostra ciutat i, alhora, suposi un efecte crida per a noves empreses, com per exemple empreses culturals, socials o artístiques, que tanta tradició tenen a Inca i sempre han estat molt ben rebudes», destaca el regidor de Promoció de la Ciutat Miguel Ángel Cortés.

De forma paral·lela, en la nova Ordenança de l’impost d’activitats econòmiques s’han introduït totes les modificacions legislatives que s’han produït en els darrers anys. El nou text entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 2024 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image