L’Ajuntament d’Inca aprovarà en el pròxim plenari les bases reguladores de les subvencions per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2020/2021. Per això, el consistori habilitarà una partida de 90.000 euros, un 50% més respecte a la convocatòria per al curs actual que ascendia a 60.000 euros.

“La finalitat d’aquesta línia d’ajudes, que es convoca any rere any, és contribuir a no privar cap infant del municipi d’accedir al sistema educatiu per motius econòmics i d’avançar cap a la consecució de l’ensenyament escolar obligatori gratuït”, explica la regidora de Cultura, Alice Weber.

La convocatòria de subvencions es publicarà durant el mes de setembre, coincidint amb l’inici de curs. Poden sol·licitar aquesta ajuda les famílies d’Inca amb fills en edat escolar obligatòria que presentin dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposen els llibres de text o material substitutori. L’import màxim de la subvenció serà de 200 € per alumne/a sol·licitant, quantia que també s’han incrementat enguany un 11%.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions regulades és el de concurrència competitiva. D’aquesta manera, la partida pressupostària destinada per a aquestes ajudes es reparteix entre totes les sol·licituds acceptades, sense superar mai l’import màxim de 200 € per infant. “El nombre de sol·licituds s’incrementa cada any. Per aquest motiu, hem ampliat enguany la partida pressupostària destinada a les subvencions dels llibres de texts amb la finalitat d’intentar augmentar la quantia que rep cada família i ajudar-los d’aquesta manera també a fer front a la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19”, assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

D’altra banda, enguany a més d’augmentar l’import de les ajudes, s’han flexibilitat les exigències. “Durant el termini de presentació de sol·licituds, sempre realitzam un assessorament a les famílies per ajudar-los a presentar la documentació i garantir que ningú es queda sense rebre la subvenció per qüestions administratives. Tot i això, per al curs 2020/2021 facilitarem encara més els tràmits per tal que l’ajuda sigui accessible per a tothom que realment la necessiti”, destaca Weber.

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image