Al BOIB núm. 8 de dia 15 de gener de 2015 s’ha publicat la convocatòria del concurs oposició per a proveir interinament una plaça de tècnic d’Administració General.

El termini per a presentar instàncies serà fins al dia 30 de gener de 2015.

La instància i les bases que regeixen la convocatòria s’adjunten amb aquest anunci. També es poden recollir al departament d’Informació d’aquest Ajuntament (planta baixa, edifici plaça d’Espanya, 1).

Inca, 16 de gener de 2015.

El batle president
Rafel Torres Gómez

Instància

Bases

Compartir

Newsletter Image