MANIFEST AECC BALEARS
El càncer és la segona causa de mort al món: 9 milions de morts el 2015. A Espanya, és la primera causa de mort en homes (65.000) i la segona en dones (41.000). A Mallorca és la segona causa de mortalitat, després de les malalties cardiovasculars: el 2012 van morir 657 dones per càncer i 1.042 homes.

És, per tant, evident que el càncer és un problema de salut molt important. Sempre tenint com a referència d’obligat compliment les recomanacions incloses en el Codi Europeu contra el Càncer, subratllem algunes actuacions preferents:

  • En prevenció:
    • El 40 % dels càncers es poden evitar amb estils de vida saludables: alimentació adequada i exercici físic per corregir la tendència a l’obesitat, evitar o eliminar hàbits tòxics (tabac i abús d’alcohol), adequada cultura del sol. L’educació des de la infància en aquestes actituds és fonamental.
    • El diagnòstic precoç dels càncers de mama femenina, còlon-recte i coll d’úter és altament eficaç i eficient. Participar en els programes en aplicació a la Comunitat Autònoma és extremadament recomanable i ha de ser promoguda.
  • En diagnòstic i tractament: els procediments de diagnòstic-terapèutics disponibles a la Comunitat Autònoma són d’alta qualitat. Fer-los accessibles sense demores ni esperes a tots els ciutadans és tasca inexcusable. L’equitat ha de ser incentivada.
  • S’ha de garantir l’accés a les Unitats de Cures Pal·liatives. Accions educatives sobre les seves funcions i característiques han de ser abordades, tant en població general com sanitària.
  • Que tots els malalts de càncer i les seves famílies comptin amb el suport social i psicològic que necessitin forma part indispensable del procés d’atenció oncològic. Perquè tot això sigui possible i millorable, donar el suport necessari i continuat a la investigació és condició ineludible. Si no investiguem, no millorarem, i si no millorem, el càncer continuarà en la primera línia de les amenaces contra la nostra salut.

 

Compartir

Newsletter Image