Convocatòria pública

Docent de l’acció formativa: Activitats de venda núm 162 (510 hores).

Nombre de places: 1.

Funcions:

 • Impartir els continguts teòrics-pràctics dels mòduls del certificat de professionalitat nivell 2 d’Activitats de venda.
 • Fer avaluació contínua i final del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat en cada mòdul formatiu del certificat.
 • Dinamitzar i motivar l’alumnat envers l’acció formativa.
 • Realitzar altres tasques relacionades amb el càrrec en qüestió.

Requisits:

Acreditació formativa/professional requerida (complir un dels següents requisits):

 • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents amb acreditació professional de mínim 1 any en el sector comerç/màrqueting/venda i/o similar demostrable en vida laboral, contractes o algun document acreditatiu en les funcions: operacions de venda, venda en línia, operacions de caixa, aprovisionament i  emmagatzemament, animació i presentació del producte en el punt de venda, informació i atenció al client (cal desglossar les funcions realizades en el curriculum vitae segons el certificat de professionalitat d’Activitats de venda).
 • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents amb acreditació professional de mínim 1 any en el sector comerç/màrqueting/venda i/o similar demostrable en vida laboral, contractes o algún document acreditatiu en les funcions: operacions de venda, venda en línia, operacions de caixa, aprovisionament i emmagatzemament, animació i presentació del producte en el punt de venda, informació i atenció al client (cal desglossar les funcions realizades en el curriculum vitae segons el certificat de professionalitat d’Activitats de venda).
 • Tècnic superior en la família professional de Comerç i Màrqueting o títol equivalent de la família professional de Comerç i Màrqueting amb acreditació professional de mínim 1 any en el sector comerç/màrqueting/venda i/o similar demostrable en vida laboral, contractes o algun document acreditatiu en les funcions: operacions de venda, venda en línia, operacions de caixa, aprovisionament i emmagatzemament, animació i presentació del producte en el punt de venda, informació i atenció al client (cal desglossar les funcions realizades en el curriculum vitae segons el certificat de professionalitat d’Activitats de cenda).
 • Certificat de Professionalitat de nivell 3 de l’àrea de compravenda de la família professional de Comerç i Màrqueting amb mínim d’1 any d’experiència professional acreditada en el sector comerç/màrqueting/venda i/o similar demostrable en vida laboral, contractes o algun document acreditatiu en les funcions: operacions de venda, venda en línia, operacions de caixa, aprovisionament i emmagatzemament, animació i presentació del producte en el punt de venda, informació i atenció al client (cal desglossar les funcions realizades en el curriculum vitae segons el certificat de professionalitat d’Activitats de venda).
 • Amb capacitació professional equivalent amb mínim quatre anys d’experiència professional acreditada en el sector comerç/màrqueting/venda i/o similar demostrable en vida laboral, contractes o algun document acreditatiu en les funcions: operacions de venda, venda en línia, operacions de caixa, aprovisionament i emmagatzemament, animació i presentació del producte en el punt de venda, informació i atenció al client (cal desglossar les funcions realizades en el curriculum vitae segons el certificat de professionalitat d’Activitats de venda).

Acreditació de la competència docent requerida (amb un dels següents requisits):

 • Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o formació equivalent en metodologia didàctica de formació professional per a adults.
 • Tenir llicenciatura o títol de grau en Pedagogia, Psicopedagogia o Mestre en totes les especialitats.
 • Estar en possessió del títol d’Especialització didàctica expedit pel Ministeri d’Educació o equivalent.
 • Acreditar almenys 600 h d’experiència docent en els darrers set anys en formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.
 • Certicat o diploma d’acreditació oficial de llengua anglesa (Certificat de nivell avançat mínim B2) de les escoles oficials d’idiomes.

Es valorarà:

 • Experiència docent en impartició de formació per a persones preferentment desocupades/formació professional/formació ocupacional.
 • Experiència docent en certificats de professionalitat de comerç i màrqueting.
 • Nivell de català.
 • Formació complementària relacionada.
 • Motivació envers l’ensenyament i la docència.

Duració del contracte: de l’1 de juliol de 2015 al 9 de novembre de 2015.

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Sou brut: segons resolució de la concessió subvenció de formació de la convocatòria vigent, aprox. 30 €/h bruts.

Documentació requerida:

 • Curriculum vitae desglossant les funcions de l’experiència professional tal com s’indica al punt 1 dels requisits, i amb fotocòpies de tota la documentació que s’esmenta al CV.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la targeta de l’atur (si cal).

Ajuntament d’Inca. Centre de Formació Municipal. C/ del General Rodríguez Casademunt, 3. 07300 Inca. Tel. 971 507 750 – formacio@incaciutat.com.

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h. Fins al divendres dia 5 de juny de 2015 a les 13 h.

El lloc, la data i l’hora a on es realitzaran les proves de selecció es comunicaran oportunament.

Compartir

Newsletter Image