• [06/10/2022] Convocatòria per realitzar la prova de català
  • [26/02/2020] Llista definitiva d’admesos
  • [12/02/2020] Llista provisional d’admesos
  • [13/03/2019] En el BOIB núm. 30 de 7 de març de 2019 es va publicar la convocatòria i les bases per a la creació d’un borsí de personal funcionari en la categoria de fosser. Havent detectat error material en la publicació de la versió castellana referent al requisit de la seva titulació s’ha de procedir a la seva correcció. De manera que on diu “c. Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.” ha de dir “Estar en posesión del título de graduado escolar o del título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la data en que finalice el plazo de presentación de instancias.tal com figura a la versió en català. El termini de presentació d’instàncies finalitza el proper dia 19 de març de 2019.
  • [11/03/2019] Model d’instància
  • [08/03/2019] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 30 07/03/2019)

Presentació d’instàncies fins al 19 de març de 2019.

Compartir