En sessió plenària celebrada en data 29 de novembre de 2018 l’Ajuntament d’Inca va acordar assumir, a partir del dia 1 de gener de 2019, la gestió i inspecció del següents imposts:

  • Impost de vehicles de tracció mecànica.
  • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  • Impost d’activitats econòmiques.

A l’efecte de facilitar tots els tràmits de gestió d’aquests imposts l’Ajuntament d’Inca posa a la vostra disposició les següents adreces de correu electrònic:

En relació amb l’impost de vehicles de tracció mecànica, quan s’hagi de procedir a la matriculació d’un nou vehicle s’ha de remetre a l’adreça de correu electrònic impostdevehicles@ajinca.net la següent documentació:

  • Fitxa tècnica del vehicle.
  • Document nacional d’identitat de la persona propietària del vehicle.

L’Ajuntament li remetrà la corresponent liquidació al correu electrònic que ens indiqui per poder procedir al pagament de l’alta del vehicle a les corresponents entitats col·laboradores. En el supòsit de baixa definitiva del vehicle, ens ha de remetre la documentació en el mateix correu electrònic i li remetrem la corresponent liquidació de la part proporcional que correspongui.

En relació amb l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana ha de procedir a presentar les corresponents escriptures al correu electrònic plusvalues@ajinca.net o a les oficines del Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Inca, i li serà emesa la corresponent liquidació de l’impost per tal de poder procedir al pagament a les corresponents entitats col·laboradores.

Respecte a l’impost d’activitats econòmiques, per a qualsevol tràmit que vulgui fer en relació amb les liquidacions de l’impost, pot remetre un correu electrònic a l’adreça iae@ajinca.net

Inca, 12 de desembre de 2018

El batle,
Virgilio Moreno Sarrió

Compartir

Newsletter Image