Aquestes mesures es varen aprovar amb la finalitat d’ajudar la ciutadania inquera a fer front a la crisi derivada de la COVID-19.

L’Ajuntament d’Inca va posar en marxa, durant el confinament, importants mesures per tal de suspendre i flexibilitzar el cobrament de taxes i tributs municipals, i contribuir així a reduir els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. D’aquesta manera, gràcies a les dites modificacions fiscals, el consistori ha deixat de percebre més de 250.000 euros, doblers que s’han pogut estalviar els ciutadans inquers.

“Ara més que mai, hem d’estar al costat dels nostres ciutadans, autònoms, PIMEs i empresaris, i ajudar-los en tot el que estigui al nostre abast per contribuir a pal·liar els efectes econòmics generats per aquesta pandèmia”, assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, la primera acció que es va dur a terme el passat mes d’abril va ser la derogació de l’Ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires. Per tant, durant el 2020 només es liquida el període de l’1 de gener al 13 de març als bars, cafeteries i restaurants per la instal·lació de les seves terrasses. Concretament, aquesta mesura suposa la minoració de la recaptació en més de 27.000 euros.

D’altra banda, pel que fa al padró de mercats, també es va acordar que es retornaria la quantitat proporcional al període en què no haguessin pogut participar del mercat. Així mateix, aquesta mesura s’aplica a la taxa d’ocupació de via pública per taxis i quioscos, i s’ha retornat la quantitat proporcional al període en què no han pogut desenvolupar la seva activitat. En aquest sentit, cal destacar que la reducció ascendeix a un total de més de 54.000 euros.

A més a més, s’ha reduït la quota del rebut de fems a tots aquells locals i comerços que s’han vist afectats per les restriccions establertes durant el confinament i no han pogut dur a terme la seva activitat. L’import de la reducció d’aquesta taxa fa un total de més de 82.600 euros.

Finalment, s’ha retornat la part proporcional dels rebuts del període en què no es va poder prestar el servei de l’Escola d’Educació Infantil Toninaina, l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell i el Servei d’Esports. La quantitat retornada a tots els usuaris ascendeix a gairebé 93.000 euros.

Compartir

Newsletter Image