Bases reguladores de la convocatòria

L’Ajuntament d’Inca, per tal de promoure l’apropament de l’art als ciutadans, convoca la XII edició d’INCART, que tendrà lloc del 18 de maig al 16 de juny de 2018, d’acord amb les bases següents:

 1. Hi poden participar tots els artistes de qualsevol nacionalitat i procedència, així com també les entitats, galeries, associacions i grups que promoguin l’art. Els artistes podran presentar: obra pictòrica, obra escultòrica, instal·lacions o intervencions concretes a espais públics d’Inca…
 2. S’estableix una comissió de selecció, que vetllarà per la qualitat de les obres i instal·lacions a exposar. Formaran aquesta comissió dos representants del món artístic i dos representants de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca. Una setmana abans del tancament del termini d’admissió de propostes es farà pública la composició d’aquesta comissió, que serà la responsable de la selecció d’artistes i obres participants per als següents espais: Sa Quartera Centre d’Art, Casal Metge Cifre, Claustre de Sant Domingo, Can Gelabert a Binissalem, Wep Foundation a Holanda i altres espais públics municipals que puntualment hi participin.
 3. D’entre els participants d’aquesta edició se seleccionaran tres artistes que posteriorment realitzaran una exposició a Can Gelabert (Binissalem), així com artistes per a una exposició posterior a la Wep Foundation a Holanda.
 4. Les inscripcions formals es podran realitzar a l’Ajuntament d’Inca, del 5 de març al 6 d’abril de 2018, per correu electrònic a: cultura@incaciutat.com, o en suport físic a l’Àrea de Cultura, Claustre de Sant Domingo, de 8.30 a 14.30 hores, tel. 871 914 500.
 5. Els artistes interessats a exhibir la seva obra als espais expositius públics (Claustre de Sant Domingo, Sa Quartera, Cas Metge Cifre, així com espais urbans públics) presentaran en el moment de la inscripció el formulari d’inscripció i un arxiu PDF amb la següent documentació:
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotografia de l’obra o obres que s’hi presenten.
  • Maqueta, en el cas d’instal·lacions o composicions murals, especificant-hi les mides, el muntatge, etc.
  • Fotografia, dades i text que voleu que surti al catàleg (en cas que es pugui fer).
 6. La comissió es reserva el dret de convidar a participar a la mostra aquells artistes, entitats, galeries, associacions i grups que es considerin adients.
 7. L’embalatge, el transport, el muntatge i l’assegurança de l’obra aniran a compte dels participants, o persona en qui es delegui, tant per al seu lliurament com per a la seva retirada.
 8. Pel que fa al muntatge i desmuntatge de les obres, els artistes o persones en qui deleguin en seran els responsables, sempre d’acord amb la supervisió dels comissaris designats per la comissió, així com amb les indicacions del personal de manteniment dels diferents espais. La comissió de selecció, en l’exercici del comissariat de la mostra, serà la responsable de la ubicació de cada obra i donarà el vistiplau definitiu al muntatge.
 9. Inscriure una obra o proposta a la mostra implica la presumpció de la seva autoria, i qui l’hagi inscrit en serà responsable davant tota reclamació que es pugui formular.
 10. Durant el temps de la mostra, les obres corresponents a les diferents exposicions, instal·lacions i muntatges inclosos a INCART no seran objecte de comerç (excepte aquelles que s’ubiquin a galeries o espais de titularitat privada).
 11. Els autors de les obres o projectes seleccionats cediran per un termini de dos anys els drets de comunicació pública, tant a l’exposició com a la divulgació i la comunicació.
 12. Totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases seran resoltes per la comissió de selecció.
 13. El simple fet d’inscriure’s a la mostra pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Compartir

Newsletter Image