El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, el batle d’Inca, Virgilio Moreno, i els representants dels tots els centres educatius d’aquest municipi han signat avui matí un document de consens per a la millora del sistema d’escolarització d’Inca que parteix del paper fonamental que l’escola, tant pública com privada concertada, suposa per a la integració dels nouvinguts tant als centres com en el seu entorn social. Cal recordar que hi ha una iniciativa similar en funcionament a Manacor i a Sa Pobla.

El document és el resultat de la reunió celebrada el passat 21 d’octubre de 2015 a Inca amb tots els sectors implicats amb l’objectiu d’analitzar la situació d’escolarització del municipi i realitzar propostes de millora. Actualment, en el curs 2015/16, Inca compta amb 5.895 alumnes dels quals 4.946 (83’91%) corresponen a matrícula ordinària, 243 (4’13%) són alumnes de necessitats educatives especials (NEE) i 706 (11’98%) són alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

A través d’aquest acord s’assumeix el compromís de detectar l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) que s’incorpora a 4t d’Educació Infantil (3 anys) i estudiar les possibles fórmules per aconseguir una escolarització equitativa en funció dels grups existents a tots els centres educatius del municipi.  A més, també s’estableix l’objectiu de realitzar propostes de mesures necessàries de suport i recursos als centres d’aquest municipi per millorar l’atenció a l’alumnat en general i, de forma específica, a l’alumnat NEE i l’alumnat NESE.

Per fer possible aquests objectius s’ha acordat:

 • Convocar anualment la Comissió Tècnica d’Escolarització al municipi d’Inca, per tal de treballar en la millora de l’escolarització. En el cas d’aquest municipi,  també formaran part de la Comissió d’Escolarització, un representant de cada centre del municipi, i de l’Ajuntament.
 • Iniciar la detecció conjunta, de l’alumnat NEE i NESE per part dels serveis socials d’Inca i dels Equips d’Atenció Primerenca (EAPS) i de l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP). Això afecta tant l’etapa d’Educació Infantil com l’etapa d’Educació Primària. L’acreditació com a alumne NESE a aquestes edats primerenques farà referència, sobretot, a raons de caire lingüístic, és a dir, a alumnat que no parla ni català ni castellà i que s’escolaritza per primera vegada.
 • Escolaritzar de forma equilibrada l’alumnat en funció de les seves característiques (Ordinari, NEE i NESE) entre tots els grups de 4t d’Educació Infantil del municipi d’Inca, respectant la lliure elecció de centre i l’acreditació corresponent, previ a l’inici del procés ordinari d’escolarització.

 • Treballar per reduir i ajustar la ràtio de l’alumnat d’Educació Infantil. En els casos necessaris la Conselleria es compromet a dotar dels recursos necessaris els centres.
 • Transparència i confiança en relació a la informació relativa a l’escolarització de l’alumnat d’Inca, tant del propi centre com d’altres centres del municipi. Els centres d’Inca podran conèixer que un alumne ha estat escolaritzat d’ofici, a efectes de poder demanar l’ajut o beca corresponent.
 • Els educadors es comprometem a fer una tasca pedagògica en el sentit d’orientar, assessorar i ajudar  les famílies a conèixer les peculiaritats dels centres, a valorar la convivència d’alumnes de totes les nacionalitats i cultures presents al municipi, a conèixer els seus drets i també els seus deures.
 • La implicació social dels centres és fonamental per contribuir  a la integració social dels infants i de les seves famílies. Tots els centres sostinguts amb fons públics d’Inca han de tenir les mateixes opcions d’ajudes per respondre a les necessitats i reptes del conjunt del seu alumnat.
 • La participació de les APIMAS. Els equips directius dels centres d’Inca es comprometen a informar a les seves APIMAS sobre el contingut de l’Acord.
 • La Conselleria d’Educació i Universitat a través del servei d’Escolarització i del departament d’Inspecció Educativa vetllarà, durant el curs escolar, que l’escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) es faci de manera adequada i equilibrada i, evitarà, sempre que sigui possible, els canvis de centre al llarg del curs dins la zona escolar d’Inca.
 • L’Ajuntament d’Inca treballarà per arribar a un consens polític en relació al present Acord. Es promouran activitats que facilitin l’adaptació dels nous alumnes als centres educatius amb l’habilitació d’espais de preadaptació escolar.
 • La Conselleria d’Educació i Universitat i l’Ajuntament d’Inca promouran un procés informatiu sobre el nou sistema d’escolarització per a que les famílies que es puguin veure afectades estiguin advertides.

L’acord ha estat signat a més de pel conseller i el batle, pels directors dels centres CEI Sol Ixent, CC Francinaina Cirer, CC Beat Ramon Llull, CC La Salle, CC Sant Vicenç de Paül, CC Pureza de Maria, CC Santo Tomás de Aquino, CEIP Llevant, CEIP Ponent i CEIP Miquel Duran i Saurina.

Compartir

Newsletter Image