• [23/12/2019] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 171 21/12/2019)
  • [23/12/2019] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 144 22/10/2019)
  • [25/09/2019] La Junta de Govern celebrada en data 25 de setembre de 2019, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de deu dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora del PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL, als efectes que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per tal de dur a terme l’aprovació del preu públic esmentat. La qual cosa es fa pública per al general coneixement als efectes que els ciutadans puguin expressar el seu parer.Compartir