• [23/12/2019] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 171 21/12/2019)
  • [23/12/2019] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 144 22/10/2019)
  • [25/09/2019] La Junta de Govern celebrada en data 25 de setembre de 2019, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de deu dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta d’aprovació de l’Ordenança reguladora del PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS, als efectes que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per tal de dur a terme l’aprovació del preu públic esmentat. La qual cosa es fa pública per al general coneixement als efectes que els ciutadans puguin expressar el seu parer.

  • [05/09/2018] Aprovació definitiva de l’Ordenança (BOIB núm. 108 01/09/2018)
  • [24/07/2018] Aprovació inicial de l’Ordenança (BOIB núm. 87 14/07/2018)
  • [08/06/2018] Proposta d’aprovació de l’Ordenança. La Junta de Govern celebrada en data 6 de juny de 2018, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat SOTMETRE a consulta pública per un termini de quinze dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta d’aprovació de l’ordenança reguladora del PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS, als efectes de que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme l’aprovació del preu públic esmentat. La qual cosa es fa públic per general coneixement als efectes de que els ciutadans pugin expressar el seu parer.

Compartir