Havent-se instruït per la Tresoreria Municipal d’aquest Ajuntament expedient per a la declaració de la prescripció de les obligacions reconegudes, es convoca tràmit d’informació pública per tal que aquells que puguin tenir-se per interessats en l’expedient esmentat puguin comparèixer i formular les al·legacions, els suggeriments o les reclamacions que considerin convenients.

El termini d’exposició serà de vint dies a comptar a partir del següent al de la data de publicació del present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El present anunci servirà de notificació a les persones interessades de l’atorgament del tràmit d’audiència.

Compartir

Newsletter Image