• [23/12/2019] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 171 21/12/2019)
  • [23/12/2019] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 144 22/10/2019)
  • [25/09/2019] Proposta de modificació de l’Ordenança. La Junta de Govern celebrada en data 25 de setembre de 2019, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de deu dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta de modificació de l’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPALS, als efectes que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme l’aprovació del preu públic esmentat. La qual cosa es fa pública per al general coneixement als efectes de que els ciutadans puguin expressar el seu parer.

  • [21/08/2018] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 103 21/08/2018)
  • [05/07/2018] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 81 30/06/2018)
  • [23/05/2018] Proposta de modificació de l’Ordenança. La Junta de Govern celebrada en data 23 de maig de 2018, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, delProcediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de quinze dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora del PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPALS, a l’efecte que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per poder dur a terme l’aprovació del preu públic esmentat, la qual cosa es fa pública per al general coneixement per tal que els ciutadans puguin expressar el seu parer.

Compartir