• [26/08/2020] Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals (es sotmet a informació pública la modificació del Reglament durant el termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions, objeccions i observacions)
  • [28/05/2020] La Junta de Govern de data 27 de maig de 2020, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat SOTMETRE A CONSULTA PÚBLICA PER UN TERMINI DE QUINZE DIES, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta de modificació del Reglament regulador dels mercats temporals, als efectes de que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per tal de dur a terme la modificació del reglament esmentat. La qual cosa es fa pública pel general coneixement als efectes de que els ciutadans puguin expressar el seu parer.

Compartir