S’estableix un termini fins al dia 13 de juliol de 2018 per a l’acceptació expressa o tàcita dels imports concedits o perquè les persones interessades, si escau, hi presentin al·legacions o hi renunciïn.

S’estableix un termini fins al dia 28 de febrer de 2018 de justificació de les subvencions concedides o perquè les persones interessades, si s’escau, hi presentin al·legacions o renunciïn a la concessió. D’acord amb l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB núm. 66 26/05/2016), els beneficiaris de la subvenció hauran de justificar davant l’òrgan atorgant o l’entitat col·laboradora el compliment de les condicions imposades i dels objectius previstos a l’acte de concessió de la subvenció. La justificació es realitzarà en la forma, moment, terminis i condicions establertes a les bases reguladores o a la convocatòria de la subvenció. Més informació: Àrea de Promoció Econòmica. Museu del Calçat i la Pell. De dilluns a divendres, de 9.30 a 13 h. Tel. 871911643.

Compartir

Newsletter Image