Expedient d’expropiació per raó d’urbanisme i per procediment de taxació individual dels terrenys situats al carrer d’Artà, núm. 11, amb la classificació de sòl urbà i qualificació de sistema general d’espai lliure públic (SGEP-11, zona verda interior) delimitada al PGOU d’Inca i a la Modificació puntal núm. 3 del vigent PGOU, consistent en l’ampliació de l’espai lliure públic esmentat.

Compartir

Newsletter Image