BASES

 1. Les XX Jornades d’Estudis Locals d’Inca tendran lloc els dies 22 i 23 de novembre de 2019.
 2. Les comunicacions hauran de ser originals i inèdites.
 3. El tema que s’hi tracti haurà de ser el municipi d’Inca des de qualsevol dels camps de la investigació.
 4. La data límit d’inscripció és el dia 8 de novembre de 2019. En el moment de la inscripció caldrà lliurar un resum de la comunicació, segons el que determini la Comissió Científica. El resum serà redactat segons les normes i la plantilla que es podrà consultar a l’enllaç de les Jornades d’Estudis Locals de la web de l’Ajuntament d’Inca (https://incaciutat.com/jel/).
 5. El termini de presentació de comunicacions acaba dia 15 de desembre de 2019. Amb l’ànim d’oferir les màximes garanties de difusió a tots els comunicants, aquests hauran d’enviar les seves comunicacions a través de la plataforma digital http://jel.incaciutat.com/. Igualment, caldrà enviar una còpia en suport informàtic de la comunicació a la direcció cultura@incaciutat.com, redactada segons les normes i la plantilla que es podrà descarregar a l’esmentada plataforma de les Jornades d’Estudis Locals.
 6. Les XX Jornades d’Estudis Locals d’Inca s’iniciaran amb una ponència inaugural.
 7. La responsabilitat de l’organització de les Jornades d’Estudis Locals recaurà en la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Inca i el CEP d’Inca.
 8. Per altra banda, la Comissió Científica és l’encarregada de vetllar per la qualitat científica de les comunicacions i podrà decidir sobre la lectura i/o edició de les comunicacions presentades. Aquest fet no treu que qualsevol persona que vulgui aportar el seu granet d’arena al coneixement del fet inquer ho pugui realitzar. Per això, Ajuntament i Comissió Científica col·laboraran al màxim amb la voluntat d’obrir les Jornades a la participació de qualsevol ciutadà.
 9. Tots els comunicants tendran dret a certificat d’assistència. Per altra banda, l’assistència a les XX Jornades d’Estudis Locals com a oient és oberta. En el cas de voler obtenir un diploma d’assistència o la carpeta de documentació és suficient notificar, mitjançant una cridada telefònica o un correu electrònic a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, les dades personals de la persona interessada (Claustre de Sant Domingo, tel. 871 914 500, cultura@incaciutat.com).
 10. L’assistència a les Jornades comportarà crèdits de formació permanent del professorat, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002, publicada al BOIB 17-01-2002 sobre reconeixement d’activitats de formació permanent del professorat.
 11. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca es compromet a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica de les XX Jornades d’Estudis Locals hagi seleccionat. El volum de les actes es presentarà en el marc de la Festa del Llibre de l’any 2020. L’Ajuntament podrà editar tant de forma escrita com digital els treballs presentats i publicar-los i divulgar-los mitjançant edicions escrites o per Internet, i cedir-los a qualsevol institució docent. En qualsevol cas es farà constar que l’article ha format part de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca.
 12. Una vegada publicat el volum de les XX Jornades, se’n lliuraran 5 exemplars per cada comunicació individual i 10 exemplars per cada comunicació col·lectiva.
 13. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases relativa al contingut o forma de les comunicacions presentades la resoldrà la Comissió Científica. La seva decisió serà inapel·lable.

 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ CIENTÍFICA

 • Magdalena Sastre Morro, tècnica arqueòloga
 • Ma. Magdalena Payeras Capellà, professora de la UIB
 • Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i arxiver honorari d’Inca
 • Santiago Cortès Forteza, historiador
 • Miquel Pieras Villalonga, historiador
 • Llorenç Gelabert Gual, pedagog, professor de la UIB
 • Joan Estrany Bertos, geògraf, professor de la UIB
 • Sandra A. Rebassa Gelabert, historiadora de l’art, gestora de patrimoni cultural i museòloga
 • Guillem A. Reus Planells, historiador de l’art

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat i/o manual del qual és titular l’Ajuntament d’Inca, i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l’Ajuntament. Alhora prestau el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. També us informam que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca, plaça d’Espanya, 1, 07300 Inca (Illes Balears).

Compartir

Newsletter Image